Nadat er in Reaforce een project is aangemaakt komt men in onderstaand uitvoerscherm terecht, genaamd  ‘Managementsamenvatting’.

 

Voorbeeld van het Reaforce basissscherm (managementsamenvatting)

 

Hierin zijn de volgende hoofdelementen te onderkennen:

 • Projectboom: structuur met alle projecten, zowel Grond- als Gebouwontwikkeling en Bouwprojecten
 • Projectgegevens: linksboven op het scherm staan enkele basisgegevens van het geselecteerde project en de geselecteerde variant of publicatie die, afhankelijk van de ingestelde gebruikersrechten, door de Reaforce gebruiker kunnen worden gewijzigd.
 • Tabstructuur: een contextgevoelig menu over de gehele breedte van het scherm.
 • Buttonbar: een knoppenbalk die, afhankelijk van waar de eindgebruiker mee bezig is, relevante snelkoppelingen in de vorm van buttons toont
 • Werkblad: het deel waar alle detailgegevens over uw project getoond worden

 

3.1 Schermoptimalisatie

De navigatiestructuur is het geheel van de Projectboom, Projectgegevens en Varianttoelichting aan de linkerkant van het scherm. Om het werkblad maximaal te kunnen benutten kan de navigatiestructuur ingeklapt worden. Dit kan door in de Tabstructuur het Icoon Tandwiel   te selecteren (Navigator verbergen) of de <F4> toets. Uitklappen door opnieuw <F4> te toetsen of in de Tabstructuur het Icoon Tandwiel (Navigator tonen).

 

Daarnaast is het mogelijk om de Projectboom te maximaliseren door de Projectgegevens in te klappen.

 

In het hieronder getoonde voorbeeld is weergegeven hoe door het klikken van de   knop de Projectgegevens ingeklapt kunnen worden en door het opnieuw klikken weer worden uitgeklapt.

 

Voorbeeld van het in- en uitklappen van de projectgegevens

 

In de Projectboom kan door het activeren van het Filter Icoon het filter als invoerkaart worden geopend. Met behulp van het projectfilter kan de gebruiker zelf aangeven welke ProjectVarianten en Publicatiesoorten in de Projectboom getoond moeten worden. Tevens kan bij de publicatiesoorten nog worden aangegeven of alle publicaties of alleen de laatste publicatie per Publicatiesoort getoond moeten worden.

Activeringszone projectfilter en bijbehorende invoerkaart

 

3.2 Projectboom

In onderstaande tabel wordt de volledige mappenstructuur van de projectboom getoond.

 

Map

Submap

Toelichting

Favorieten

 

Hier kunt u desgewenst projecten opnemen waarvan u de projecteigenaar bent. In deze map heeft u op de projecten dezelfde bewerkingsrechten als onder de submap ‘Mijn projecten’.

Projecten

Mijn projecten

Hier ziet u alle projecten waarvan u de projecteigenaar bent

 

Overige projecten

Hier worden de PC-varianten en publicaties getoond van opstal-en grondprojecten waarop u ‘Extra toegang’ heeft.**

Ook eventuele Werkkopieën worden hier getoond (WK) en kunnen hier bewerkt worden.

Keuringsverzoeken *

Activering Projectcontrol

T.b.v. het keuren van de Activering Projectcontrol van projecten

 

Periodeverslagen

T.b.v. het keuren van de Periodeverslagen van projecten

 

Faseverslagen

T.b.v. het keuren van de Faseverslagen van projecten

 

Budgetten

T.b.v. het keuren van Budgetten projecten

* Alleen zichtbaar indien u keuringsrechten heeft.

** Het recht van ‘Extra toegang’ kan voor individuele projecten worden toegekend, maar het is ook mogelijk om d.m.v. een groepsrecht ‘Extra toegang op alle projecten’ te krijgen.

 

3.3 Tabstructuur

De Tabstructuur toont een logische indeling van relevante functionaliteiten ten aanzien van uw project. Hierbij worden alleen die functionaliteiten getoond die u als gebruiker (gegeven uw rechten) ook mag zien en benaderen.

 

Voorbeeld van de tabstructuur 

 

De volledige Tabstructuur voor Reaforce Gebouwontwikkeling is weergegeven in onderstaande tabel.

 

Overzicht Tabstructuur 

 

3.4 Uitvoerschermen/werkblad

Vanaf ProjectVariantniveau zijn projectgegevens zichtbaar in verschillende uitvoerschermen. Via de Tabstructuur zijn de verschillende uitvoerschermen/werkbladen te benaderen. Niet alle uitvoerschermen zijn op elk consolidatieniveau aanwezig.

 

Als een wijziging wordt doorgevoerd in Reaforce, dan worden alle gewijzigde waarden op het actieve scherm getoond in blauw.

Door op het scherm naar een gewijzigd veld te navigeren, kan de waarde vóór wijziging worden opgevraagd.

 

Voorbeeld van getoonde wijzigingen na wijziging van het bedrag Aankoop grond en/of opstallen bij het type appartementen

 

In de gebruikersinstellingen kan worden ingesteld of deze verschillen wel/niet getoond moeten worden.

 

De schermen Verkoopopbrengst, Grondkosten, Bouwkosten, Fiscaliteiten en Budgetoriëntatie bevatten een generieke header met volgende kenmerken:

 • De projectstructuur wordt gesorteerd op DP/BE/F/Type naam 

Op de DP-, BE- of Functienaam kan worden doorgeklikt waarna het betreffende niveau in de projectboom wordt geselecteerd.

 • Per type wordt informatie getoond over de categorisering, het bouwprogramma en eventuele typekenmerken (tot een maximum van 10).

Op de categorisering, het bouwprogramma en de typekenmerken kan worden doorgeklikt naar de bijbehorende invoerkaart.

Voorbeeld van het doorklikken in de header naar de invoerkaart van het bouwprogramma

 

 • De inhoud van de generieke header kan door de Reaforce gebruiker zelf worden ingesteld met behulp van de scherminstellingen

Instellen van scherminstellingen


3.5 Buttonbar

De buttons op de buttonbar zijn een snelkoppeling naar schermen/wizards/rapporten of instellingen.

Voorbeeld van de buttonbar in de header

 

Met de knop   wordt het Kladblok ontsloten. Het kladblok wordt in een apart window geopend en kan door de gebruker groter/kleiner worden gemaakt en overal op het scherm worden geplaatst.

Via het ‘Kladblok’ is het mogelijk om een toelichting per project vast te leggen. 

Tevens is het mogelijk om gegevens uit andere files te kopiëren en afbeeldingen en hyperlinks toe te voegen.  

De vastgelegde gegevens kunnen vervolgens steeds opnieuw geraadpleegd, gewijzigd, uitgebreid en verwijderd worden.

 

Voorbeeld van het Kladblok en het toevoegen van een hyperlink. 

 

Met de knop  wordt het scherm managementsamenvatting ontsloten.

Het is dus mogelijk om met één druk op de knop naar dit scherm te gaan en met één klik op het juiste tabblad terug te gaan naar het scherm waar de laatste aanpassing gedaan is. Op deze wijze kan er gemakkelijk genavigeerd worden tussen actie en gevolg.

 

Met de knop  worden de schermen Optimalisatie-analyse, Variant-analyse en het KPI Window ontsloten.

 

Met de knop  worden de Wizards ontsloten. Hierin zijn alle handelingen opgenomen die een rekenkundige werking hebben of ten dienste staan aan het publicatieproces.

 

Met de knop  kunnen alle standaard rapportages en bedrijfseigen rapportages op Project- en Portfolioniveau worden opgestart.

 

Onder de laatste knop in de Buttonbar (Tandwiel)  zijn de volgende functionaliteiten ondergebracht:

 

Toon meldingen

Oproepen van de meldingen die ook bij het opstarten van Reaforce getoond worden.

Gebruikersinstellingen

Hier kan de gebruiker een keuze maken uit:

 • De beschikbare talen (Applicatie is beschikbaar in het Nederlands en optioneel in het Nederlands (België), Engels, Duits en Duits (Zwitserland).

            Maximaal kunnen er 4 talen beschikbaar worden gesteld.

 • De weergave van het valutateken (in de titel of bij de bedragen)
 • Het wel/niet tonen van de kostencodering op diverse schermen (indien dit door Reasult op uw verzoek is ingericht)
 • Het wel/niet tonen van verschillen na berekening (op het actieve scherm)

Navigator tonen/verbergen

Tonen of verbergen van de projectgegevens en projectboom. F4 is de sneltoets hiervoor.

Project filter

Filteren van ProjectVarianten en Publicatiesoorten: alle of enkel laatste.

Handleidingen

o.a. Gebruikershandleiding Reaforce en Projectcontrol, Release notes

Disclaimer

Hier wordt vermeld onder welke condities Reaforce gebruikt kan worden.

Info

Hier worden het Reaforce versienummer en eventuele build en patch nummers getoond.

Sluiten

Reaforce afsluiten.

 

Voor het exporteren naar Microsoft Excel en het in- en uitklappen om verschillende niveaus in tabellen te kunnen verbergen of tonen zijn er buttons te vinden op schermen waar dit relevant is.

 

Voorbeeld van de buttonbar op het uitvoerscherm 

 

Niet op elk uitvoerscherm wordt de volledige buttonbar getoond; de knoppen ‘Projectstructuur in-en uitklappen’ zijn b.v. alleen op het uitvoerscherm ‘Budgetoriëntatie detail’ zichtbaar. 

 

3.6 KPI window

Naast het standaard scherm is het mogelijk om een aantal performance indicatoren (KPI’s) in beeld te houden, zodat u direct feedback krijgt over de effecten van hetgeen u aan het wijzigen bent. 

Het KPI window wordt ontsloten via het icoon  in de buttonbar.

Het KPI window kan KPI’s op PV-niveau of het actieve niveau (geselecteerde niveau in de projectboom) tonen door in het KPI window het gewenste niveau te selecteren. 

Het KPI window kan alleen de huidige KPI’s tonen of zowel de huidige als vorige gegevens d.m.v. het activeren van het icoon .

 

Voorbeeld van het KPI window met alleen huidige of vorige en huidige gegevens

 

3.7 Wizards  

In een Wizard wordt een groep invoerkaarten aangeboden die stap voor stap kunnen worden gewijzigd, waarna alle wijzigingen in 1 keer worden berekend. 

Een wizard is te herkennen aan het wizardicoon linksonder, gevolgd door de wizardnaam. Per invoerkaart staat de huidige stap of activiteit in de titel van het scherm aangegeven. 

Om de Reaforce gebruiker meer inzicht te geven in waar hij/zij zich bevindt in het project wordt, bij het openen van een wizard, de locatie getoond via een zogenaamde Bread Crumb. 

Deze bread crumb geeft het pad aan van de locatie binnen het project waar de wizard  effect op heeft en komt overeen met de projectstructuur in de projectboom. 

Een bread crumb in een wizard bestaat maximaal uit: 

naam projectvariant\naam deelproject\naam bouweenheid\naam functie

Wizards worden geactiveerd via de knoppenbalk.

 

3.8 Invoerkaarten

Invoerkaarten tonen in beginsel gecategoriseerde parameters; dit zijn functioneel logische of rekenkundig bij elkaar behorende parameters. Soms zijn binnen 1 invoerkaart (b.v. bij de invoerkaart van de ontwikkelingsplanning) meerdere tabbladen aanwezig, zodat men vanuit meerdere invalshoeken gegevens kan bewerken. 

In de titel van de invoerkaarten wordt aangegeven welke activiteit de invoerkaart bestrijkt.

 

Om de Reaforce gebruiker meer inzicht te geven in waar hij/zij zich bevindt in het project wordt, bij het openen van een invoerkaart, de locatie getoond via een zogenaamde Bread Crumb. 

Deze bread crumb geeft het pad aan van de locatie binnen het project waar de  invoerkaart effect op heeft en komt overeen met de projectstructuur in de projectboom. 

 

Voorbeeld van de projectstructuur in de projectboom

 

Voorbeeld van een invoerkaart op Functieniveau met bijbehorende bread crumb

 

Een bread crumb in een invoerkaart bestaat maximaal uit: 

naam projectvariant\naam deelproject\naam bouweenheid\naam functie\naam type. 

 

Invoerkaarten zijn te activeren door in het uitvoerscherm:

 • In de header te klikken
 • op één van de activeerbare velden te klikken.

Wanneer er op een invoerkaart op een invoerveld een bepaalde invoerbeperking van kracht is, dan wordt dit veld bij een ongeldige waarde-invoer roodgekleurd. Door middel van het navigeren met de muis kan de betreffende restrictie worden opgevraagd, tevens verschijnt deze onderaan het uitvoerscherm in beeld. 

 

Wanneer er op de Knop OK wordt gedrukt, betekent dit dat de bewerking wordt uitgevoerd (de Project-Variant wordt opnieuw berekend) op basis van reeds ingevoerde data en dat de uitkomsten automatisch worden opgeslagen in de Reaforce Database. 

Annuleren betekent dat de bewerking wordt afgebroken (de Project-Variant wordt niet opnieuw berekend) en dat data die na de laatste doorrekening zijn ingevoerd verloren gaan. (m.a.w. de ‘oude’ parameters behorende bij de laatste doorrekening blijven gehandhaafd).