Nadat een project is aangemaakt is het belangrijk om op hoofdlijnen te beoordelen of de gegenereerde ‘first estimate’ enigszins realistisch is. Hiervoor is het belangrijk om per Functie alle uitvoerschermen te bekijken en zonodig invloedrijke parameters te wijzigen. 

 

In dit hoofdstuk volgt een korte beschrijving van de uitvoerschermen per Tab die op Functieniveau beschikbaar zijn. 

Tevens volgt een korte beschrijving van de uitvoerschermen per Tab die alleen op ProjectVariantniveau beschikbaar zijn. 

 

Op ProjectVariant-niveau zonder Tussenconsolidaties zijn alle schermen die op Functieniveau voorkomen, ook zichtbaar; dit is niet het geval wanneer er Tussenconsolidatieniveaus (BouwEenheden en DeelProjecten) worden aangemaakt. 

 

Tenslotte wordt er een toelichting gegeven op het uitvoerscherm Projectinfo’ dat op projectniveau beschikbaar is. 

 

 

5.1 Tab ‘Overzicht’

Onder de Tab ‘Overzicht’ zijn een aantal uitvoerschermen te raadplegen die de gebruiker snel op hoofdlijnen inzicht geven in de financiële haalbaarheid van de desbetreffende Functie.  Op deze uitvoerschermen kunnen geen wijzigingen worden doorgevoerd. 

 

5.1.1 Managementsamenvatting

Het scherm ‘Managementsamenvatting’ geeft op hoofdlijnen een overzicht van de financiële haalbaarheid (HBA) van de desbetreffende Functie. 

 

Met behulp van de scherminstellingen kan de Reaforce-gebruiker een aantal financiële kengetallen en de kostencodering wel/niet tonen op het scherm.

 

Met behulp van de hyperlinks op de kopteksten:

 1. Cashflow
 2. Planning 
 3. Bouwprogramma
 4. Risicoberekening
 5. Financieel

kan naar het bijbehorende scherm worden genavigeerd.

Voorbeeld van het scherm Managementsamenvatting op PV-niveau

 

5.1.2 Optimalisatie Analyse 

Om het effect van de wijzigingen te kunnen beoordelen wordt van elke wijziging de verschillen in investeringskosten en opbrengsten en vermogensbehoefte getoond tussen de ‘oude’ en ‘nieuwe’ berekening (binnen 1 ProjectVariant).

 

 

5.2 Tab ‘Definitie’

Onder de Tab ‘Definitie’ zijn een aantal uitvoerschermen te raadplegen waar de gebruiker de belangrijkste/meest gevoelige parameters van de desbetreffende Functie kan beoordelen en, indien nodig, wijzigen. 

 

Het is uitermate belangrijk dat na het aanmaken van de ‘First Estimate’ van het project deze schermen per Functie worden doorlopen en dat default parameters, indien nodig, gewijzigd worden in projectspecifieke parameters. 

 

5.2.1 Bouwprogramma 

Het scherm Bouwprogramma geeft een overzicht van de ontwikkelingsopgave. 

 

Het Bouwprogramma wordt in Reaforce vastgesteld op Type-niveau.

De typen

 • Kavels (bij Functies Wonen)
 • Maaiveld parkeren (bij Functies Parkeren)

zijn ingedeeld als onbebouwd type, dat houdt in dat deze typen alleen de bouwprogramma parameters eenheden en m2 TO bevatten.

Alle overige typen zijn ingedeeld als bebouwd type en bevatten alle bouwprogramma parameters.

 

Per vastgoedsegment/categorie/subcategorie worden de bijbehorende typen getoond.

Met de scherminstellingen kan de Reaforce-gebruiker vastleggen welke bouwprogrammagegevens wel/niet getoond moeten worden.

Voorbeeld van het scherm Bouwprogramma op PV-niveau

 

5.2.2 Planning en Indexeringen

Het uitvoerscherm ‘Planning en Indexeringen’ geeft aan wanneer bepaalde activiteiten plaatsvinden en wat de invloed van de factor tijd is op opbrengsten en kosten.

 

De Planning wordt in Reaforce vastgelegd op Functie-niveau.

 

De Indexering voor grond- en bouwkosten wordt op Functie-niveau vastgelegd.

De Indexering voor verkoopwaarde wordt op Type-niveau vastgelegd. 

 

5.2.3 Verkoopopbrengst 

Het uitvoerscherm ‘Verkoopopbrengst’ geeft inzicht in de Koopsom en de Verkoopwaarde per type.  

 

De Methode van Koopsombepaling wordt in Reaforce vastgesteld op Type-niveau.

 

Afhankelijk van de gekozen Methode van Koopsombepaling kan op dit scherm, indien van toepassing, ook de Huurprijslijst of Koopsommenlijst, worden geactiveerd. Zie voor een nadere toelichting op de Huurprijslijst resp. Koopsommenlijst hoofdstuk 11.9 resp. 11.10 in deze handleiding. 

 

5.2.4 Grondkosten 

Het uitvoerscherm Grondkosten geeft een nadere specificatie van de totale Grondkosten. 

 

Op dit uitvoerscherm worden o.a. de parameters van de kostenpost ‘Aankoop grond en/of opstallen’ getoond.

Uit een keuzelijst wordt op Typeniveau een berekeningsmethode geselecteerd, waarna de bijbehorende parameters kunnen worden gewijzigd op Peildatum en op Budgetoriëntatie (Einde Werk), waarbij de effecten van de indexering ook inzichtelijk worden gemaakt. 

 

Tevens kunnen hier bijkomende grondkosten gemuteerd worden. 

 

Zie ook hoofdstuk 11.1. in deze handleiding inzake het invoeren van Specificaties Grondaankoop. 

 

5.2.5 Bouwkosten 

Het uitvoerscherm Bouwkosten geeft een nadere specificatie van de totale Bouwkosten.  

 

Op dit uitvoerscherm worden de parameters van de kostenpost ‘Bouwkosten’ getoond.

Uit een keuzelijst wordt op Typeniveau  een berekeningsmethode geselecteerd, waarna de bijbehorende parameters kunnen worden gewijzigd op Peildatum, waarbij de effecten van de indexering ook inzichtelijk worden gemaakt. 

 

5.2.6 Bijkomende Kosten 

Het uitvoerscherm Bijkomende kosten geeft inzicht in de projectspecifieke kengetallen voor de Bijkomende Kosten. 

 

5.2.7 Fiscaliteiten

Het uitvoerscherm Fiscaliteiten geeft inzicht in het gehanteerde fiscale scenario bij ‘Aankoop grond en/of opstallen’ en bij ‘Verkoop’. 

 

Bij het ontwikkelen van vastgoedprojecten krijgt men op 2 momenten te maken met fiscale aspecten met betrekking tot Omzetbelasting (BTW) en/of Overdrachtsbelasting (OVB). Het gaat hierbij om de momenten van ‘levering’ n.l.:

 • Aankoop grond en/of opstallen
 • Verkoop

Vragen die hierbij beantwoord moeten worden zijn o.a.:

 • Is de ‘Aankoop grond en/of opstallen’ belast met BTW of OVB? Indien ‘Aankoop grond en/of opstallen’ belast is met OVB dan werkt dat altijd kostprijsverhogend. Indien ‘Aankoop grond en/of opstallen’ belast is met BTW, dan is de toekomstige verhuursituatie van belang om te beoordelen of de BTW kostprijsverhogend is.
 • Is de ‘Verkoop’ van het gereedgekomen product (zijnde een gebouw of een kavel) belast met BTW of OVB of misschien zelfs een combinatie van beide? Is the sales transaction V.O.N. (Vrij op Naam) of K.K. (Kosten Koper)? Is BTW over de stichtingskosten wel/niet terugvorderbaar?

 

Met behulp van de Wizard genaamd ‘Fiscaliteiten’ kunnen de fiscale aspecten met betrekking tot BTW en OVB t.a.v. vastgoedprojecten op Typeniveau worden verwerkt.

 

Zie voor een verdere toelichting van de fiscale scenario’s Hoofdstuk 9 Fiscaliteiten in deze handleiding.

 

5.2.8 Betalingsschema’s 

Het uitvoerscherm Betalingsschema’s geeft inzicht in de gehanteerde termijn- & Betalingsschema’s. 

 

De termijn- en betalingsschema’s in combinatie met de planning genereren de cashflow van het project. 

De Termijn- en Betalingsschema’s worden in Reaforce vastgesteld op Functie-niveau.

 

Zie voor een verdere toelichting van de betalingsschema’s Hoofdstuk 7.6 in deze handleiding.

 

 

5.3 Tab ‘Haalbaarheid’

Onder de Tab ‘Haalbaarheid’ zijn een aantal uitvoerschermen te raadplegen waar de gebruiker de investeringskostenopzet en bijbehorende cashflow kan beoordelen en, indien nodig, wijzigen.

 

5.3.1 Budgetoriëntatie 

Het uitvoerscherm Budgetoriëntatie geeft inzicht in de geprognosticeerde investeringskosten en opbrengsten op Datum Einde Werk. 

Met een icoon kan ingesteld worden hoe de bedragen in de typekolommen getoond moeten worden. 

Keuzemogelijkheden zijn:

 • Bedrag per eenheid (zoals voorheen altijd het geval was) 
 • Totaalbedrag per type

 

De geselecteerde weergave wordt getoond bovenaan de typekolom.

Weergave totaalbedragen per type


5.3.2 Bruto Cashflow Metrisch 

Het uitvoerscherm Bruto Cashflow metrisch geeft inzicht in de verdeling van de investeringskosten en opbrengsten (metrisch) in de tijd. 

 

Reaforce rekent op dagbasis en zet alle investeringskosten en opbrengsten uit in de tijd conform de Activiteiten-Planning in combinatie met Termijn- en Betalingsschema’s. Dit resulteert in een bruto metrische cashflow, die kan worden weergegeven:

Op:

 • Maand-niveau;
 • Kwartaal-niveau;
 • Jaar-niveau;

conform:

 • Procesplanning;
 • Ontwikkelingsplanning
 • Verkoopplanning

Voorbeeld van de mogelijke weergave op het scherm bruto Cashflow (metrisch)

 

5.3.3 Bruto Cashflow (Grafisch) 

Het uitvoerscherm Bruto Cashflow grafisch geeft door middel van een grafiek aan hoe de investeringskosten en opbrengsten in de tijd vallen.

 

Legenda

Links van de grafiek staat de legenda waar tot 4 cashflowregels geselecteerd kunnen worden. 

Door op één van de kaders te klikken, wordt een lijst geopend met alle cashflowregels van het betreffende scherm waaruit u een selectie kunt maken.

Door op het lijntje van de legenda te klikken, kunt u die specifieke regel benadrukken in de grafiek. Door op het kruisje achter de cashflowregel te klikken, kunt u de geselecteerde cashflowregel verwijderen. 

Indien u een PC-variant heeft waarop actuals zijn ingeladen, wordt er een standlijn in de grafiek getoond. Dit is de datum tot waarop de actuals zijn ingelezen.

 

Onder de legenda kunt u een aantal zaken instellen, om zo de grafiek verder naar uw hand te zetten.

 

Vergelijkingsvariant tonen

Het is mogelijk om, als er 2 of meer Projectvarianten aanwezig zijn, een vergelijkingsvariant te selecteren.

Het selecteren van een vergelijkingsvariant is echter alleen mogelijk indien de optie ‘toon cumulatieven’ is geselecteerd.

De gegevens van de vergelijkingsvariant worden in de cashflow getoond met een onderbroken lijn.

 

Voorbeeld van het uitvoerscherm ‘Bruto Cashflow grafisch’ en de weergave van 2 varianten 

            

Grafiek instellingen

 1. Toon cumulatieven: Door dit aan te vinken wordt de cumulatieve ontwikkeling van de cashflowregels in de grafiek getoond. Door dit uit te vinken worden de bedragen van de cashflowregels per maand getoond.
 2. Toon procentueel: Door dit aan te vinken, worden de cashflowregels relatief uitgedrukt, dus worden op de y-as percentages getoond. Door dit uit te vinken worden de cashflowregels absoluut uitgedrukt, dus worden op de y-as bedragen getoond. 

 

Datalabel instellingen

Wanneer u met de muis over de grafiek beweegt, wordt een datalabel getoond bij het dichtstbijzijnde datapunt. Met de datalabel instellingen kunt u instellen wat er getoond wordt:

 1. Toon waarde: Door dit aan te vinken wordt de waarde van het datapunt in het label getoond. Door dit uit te vinken wordt de waarde niet meer getoond.
 2. Toon datum: Door dit aan te vinken wordt de datum behorende bij het datapunt getoond in het label. Door dit uit te vinken wordt de datum niet meer getoond.

 

Vaste datums of Procesplanning tonen in grafiek

Met deze instelling kunt u bepalen welke datums u in de grafiek terug wil zien. Als u bijvoorbeeld ‘Start bouw’ aanvinkt, dan wordt er een lichte standlijn in de grafiek getoond op de datum start bouw. Hetzelfde geldt voor de andere datums.

 

 

5.4 Tab ‘Overzicht’ op ProjectVariantniveau

Hieronder vindt u een overzicht van de uitvoerschermen onder de Tab ‘Overzicht’ die alleen op ProjectVariantniveau beschikbaar zijn. 

 

5.4.1 Variant Analyse 

Het uitvoerscherm Variant Analyse toont het verschil tussen 2 ProjectVarianten in Bouwprogramma, Planning, Financierings-en staartkosten, Investeringskosten en opbrengsten, Overige rendementskengetallen en vermogensbehoefte. 

 

Als er 2 of meer ProjectVarianten zijn aangemaakt dan kan in de Projectboom de ProjectVariant worden gekozen die in de eerste kolom van dit uitvoerscherm wordt aangegeven welke vervolgens kan worden vergeleken met (door aan te wijzen, aan te klikken) 1 van de overige ProjectVarianten in de kolom ‘Vergelijkingsvariant.

 

De vergelijkingsvarianten kunnen worden gesorteerd op naam of op laatste berekeningsdatum. 

Voorbeeld van het scherm Variantanalyse gesorteerd op berekeningsdatum

 

Let op!

 • Pas als er minimaal 2 ProjectVarianten zijn aangemaakt wordt alleen op ProjectVariant-niveau de knop ‘Variant Analyse’ zichtbaar.

 

 

5.5 Tab ‘Definitie’ op ProjectVariantniveau

Hieronder vindt u een overzicht van de uitvoerschermen onder de Tab ‘Definitie’ die alleen op ProjectVariantniveau beschikbaar zijn. 

 

5.5.1 Specificatie Grondaankoop

Het uitvoerscherm Specificatie Grondaankoop is alleen aanwezig indien er 1 of meer Specificaties Grondaankoop zijn aangemaakt. 

 

Zie voor een nadere toelichting inzake Specificatie Grondaankoop hoofdstuk 11.1 in deze handleiding.

 

 

5.6 Tab ‘Stiko-deelneming’ op ProjectVariantniveau

Onder de Tab ‘Stiko-deelneming’ zijn gegevens inzake Stiko-deelneming te raadplegen.  

 

Bij het invoeren van vastgoedontwikkelingsprojecten in Reaforce zal de projecteigenaar normaal gesproken alle kosten en opbrengsten die betrekking hebben op het project in het project verwerken, leidende tot een 100% stichtingskostenopzet. Immers, alleen als alle kosten en opbrengsten van het project bekend zijn kan er een gefundeerde beslissing worden genomen om wel/niet met een project door te gaan. 

 

In de praktijk van vastgoedontwikkeling zijn er echter vele samenwerkingsverbanden mogelijk. B.v.:

De belegger van de huurwoningen heeft zelf al de grond in eigendom of koopt de grond rechtstreeks van de gemeente. De ontwikkelaar realiseert alleen de opstalontwikkeling en factureert alleen de opstalontwikkeling. 

 

Om bovenstaande aspecten inzichtelijk te maken wordt de mogelijkheid geboden om naast de 100% stichtingskostenopzet, de Stiko-deelneming in te voeren. Deze Stiko-deelneming maakt het mogelijk om uit de 100% stichtingskostenopzet bepaalde projectonderdelen weg te laten (zowel kosten als opbrengsten), die financieel gezien niet via de penvoerder worden gerealiseerd. Dit leidt tot een gecorrigeerde stichtingskostenopzet. 

Invoer van de Stiko-deelneming vindt plaats op Functieniveau op het uitvoerscherm Budgetoriëntatie. 

Zie hiervoor hoofdstuk 11.8 in deze handleiding. 

 

5.6.1 Stiko-deelneming

Het uitvoerscherm Stiko-deelneming toont per kostenregel het Stiko-deelnemingspercentage.

Voorbeeld van het uitvoerscherm ‘Stiko-deelneming’ op PV-niveau 

 

Werking?

 • De financieringsrente wordt herberekend op basis van de cashflow van de Stiko-deelneming.
 • De kostenregels ‘Niet terug te vorderen BTW’ en ‘Niet af te dragen BTW’ worden herberekend op basis van de cashflow van de Stiko-deelneming.
 • Er wordt automatisch een residuele berekening naar de ontwikkelingswinst gemaakt om de effecten van de eliminaties in de Stiko-deelneming in de Reaforce berekening te verwerken.

 

Het resultaat van de berekening wordt weergegeven op dit uitvoerscherm. 

In de totaalkolom zijn de bedragen opgenomen van de totale investeringskosten en opbrengsten. Daarnaast staat het aandeel van de licentiehouder en de bijbehorende bedragen, alsmede de herrekende financieringsrente, niet terug te vorderen BTW en niet af te dragen BTW. 

 

Indien er in het project op bepaalde kostenregels wijzigingen zijn aangebracht betekent dit dat het project moet worden herrekend; aangezien kosten en opbrengsten op verschillende momenten in tijd kunnen vallen zal er altijd een wijziging in financieringsrente optreden.  

 

De gecorrigeerde stichtingskostenopzet vormt vervolgens het uitgangspunt voor Projectcontrol. In Projectcontrol komen de 100% prognosebedragen dus niet meer voor.  

 

5.6.2 Stiko-deelneming - Bruto Cashflow (metrisch)  

De Bruto Cashflow- metrisch behorende bij het deel van de licentiehouder wordt weergegeven op dit uitvoerscherm.

 

5.6.3 Stiko-deelneming - Bruto Cashflow (grafisch)  

De Bruto Cashflow- grafisch behorende bij het deel van de licentiehouder wordt weergegeven op dit uitvoerscherm.

 

5.6.4 Stiko-deelneming - Netto Cashflow

Op dit uitvoerscherm kan per kostenregel worden aangegeven welk deel van de Bruto Cashflow daadwerkelijk uitgaven en ontvangsten zijn (default instelling: Aandeel cashflow = 100%). 

Er wordt dus onderscheid gemaakt tussen kosten en opbrengsten aan de ene kant (bruto cashflow) en uitgaven en ontvangsten aan de andere kant (netto cashflow). 

 

Voorbeelden van kosten die geen uitgaven (hoeven te) zijn: 

 • doorbelasting (vanuit de holding) van AK-kosten
 • doorbelasting (vanuit de holding) van financieringsrente

Voorbeelden van opbrengsten die geen ontvangsten (hoeven te) zijn: 

 • de interne verhuur van woningen, parkeerplaatsen en/of commercieel onroerend goed

 

Het kan ook voorkomen dat er uitgaven of ontvangsten zijn die geen kosten of opbrengsten zijn, zoals verrekenbare BTW. De BTW-uitgaven resp. BTW-ontvangsten worden eerst betaald (aan de crediteur) resp. ontvangen (van de debiteur) en in het daarop volgende tijdvak (maand, kwartaal of jaar) weer met de fiscus verrekend. Over de gehele looptijd van het project is de kasstroom van de BTW-uitgaven en BTW-ontvangsten gelijk aan de kasstroom van de BTW-aangifte, maar per periode ontstaat er wel een kasstroom ongelijk aan € 0,-

Het wel/niet tonen van de kasstroom van de verrekenbare BTW is een bedrijfseigen instelling. 

 

Door op het icoon  in het scherm Netto Cashflow te klikken worden de kolommen Bruto Cashflow en Aandeel Cashflow getoond.

 

In de kolom ‘Bruto Cashflow’ worden de totale kosten en opbrengsten conform de Stiko-deelneming getoond.

In de kolom ‘Aandeel Cashflow’ kan middels een percentage (op kostenregelniveau) worden aangegeven in hoeverre deze kosten en opbrengsten ook daadwerkelijk uitgaven en ontvangsten zijn. De uitgaven en ontvangsten worden vervolgens (op cashflowniveau) in tijd uitgezet (Formule luidt: bruto cashflow in tijd * % aandeel cashfow = netto cashflow in tijd).

Voor de BTW-uitgaven en BTW-ontvangsten geldt dat deze in tijd worden uitgezet conform de uitzetting in tijd van de bijbehorende kosten en/of opbrengsten.

T.a.v. de uitzetting van de BTW-aangifte in tijd kan worden aangegeven of aangifte per maand, kwartaal of jaar plaats vindt.

Voorbeeld van het scherm Netto Cashflow incl. BTW-cashflow 

 

 

5.7 Tab ‘Overzicht’ op Projectniveau

Hieronder vindt u een overzicht van de uitvoerschermen onder de Tab ‘Overzicht’ die alleen op Projectniveau beschikbaar zijn. 

 

5.7.1 Projectinfo

Op Projectniveau bestaat het uitvoerscherm Projectinfo uit 3 onderdelen, namelijk: 

 • Proces
 • Locatie
 • Impressie

 

Handeling voor het tonen van het scherm Projectinfo:

 • Ga in de projectboom op een gebouwproject staan;
 • Ga in de Tabstructuur naar Overzicht – Projectinfo;

Voorbeeld van het projectinfo scherm voor een gebouwontwikkelingsproject

 

Hieronder volgt een toelichting per onderdeel.

 

5.7.1.1 Proces

Hier worden per fase de bijbehorende Fase- en Periodeverslagen getoond.

Voor de status van de Faseverslagen/Periodeverslagen geldt:

 • Wit: Faseverslag is overgeslagen
 • Blauw: Faseverslag/Periodeverslag is in keuring
 • Groen: Faseverslag/Periodeverslag is goedgekeurd
 • Geel: Toekomstig Faseverslag

Voor de status van de Fases geldt: 

 • Lichtblauw: Geen huidige fase. Dit kan een overgeslagen, afgeronde en toekomstige fase zijn. 
 • Donkerblauw: Huidige fase. Dit betekent dat het laatste Faseverslag in de fase nog niet is goedgekeurd. 

De getoonde datums bij de Faseverslagen worden gegenereerd op basis van de procesplanning van de PC-variant.  

 

Door te klikken op een Fase- of Periodeverslag, wordt deze publicatie automatisch geselecteerd in de projectboom. 

 

Tevens kan een selectie worden gemaakt uit 1 van de onderstaande KPI’s:

 • IRR (ontwikkeling en realisatie). 
 • Ontwikkelingswinst %

In Fase-en Periodeverslagen met de status ‘In keuring’ of ‘Goedgekeurd’ komt de getoonde waarde uit de betreffende publicatie. 

In toekomstige Faseverslagen wordt de waarde uit de PC-variant getoond. 

In overgeslagen Faseverslagen wordt geen waarde getoond. 

 

5.7.1.2 Locatie

Hier wordt een plattegrond met de locatie van het betreffende project getoond door middel van het Icoon  .

Het wijzigen van de locatie kan op 2 manieren plaats vinden, namelijk door middel van:

 • het verslepen van het icoon  in de plattegrond;
 • het aanpassen van locatie en/of gemeente in de projectgegevens;

Voorbeeld van het aanpassen van de locatie en/of gemeente in de Projectgegevens

 

Betekenis iconen:

 • Opslaan: de gewijzigde locatie wordt bewaard. Bij het opnieuw openen van het projectinfo scherm wordt deze gewijzigde locatie getoond.
 • Annuleren: de gewijzigde locatie wordt niet bewaard.
 • Verversen: De locatie wordt opnieuw bepaald aan de hand van de op dat moment ingestelde projectgegevens (locatie en/of gemeente).

 

5.7.1.3 Impressie

Hier kunnen 1 of meerdere afbeeldingen van het project worden toegevoegd en verwijderd. 

Betekenis iconen: 

 • 1 foto terugbladeren
 •  Foto toevoegen
 • Foto verwijderen
 • Geselecteerde foto 1 positie terugplaatsen in de rij
 • Geselecteerde foto 1 positie verder plaatsen in de rij
 • 1 foto vooruit bladeren

 

 

5.8 Schermen op niveau Gebouwontwikkeling

Als in de projectboom de map Mijn Projecten of Overige projecten is geselecteerd dan worden de locaties van alle gebouwprojecten op een plattegrond getoond door middel van het icoon  .

Aan de rechterkant van het scherm wordt de bijbehorende projectenlijst getoond.  

 

Voorbeeld van het scherm Projecteninfo met alle Gebouwprojecten

 

In deze projectenlijst wordt per project het laatste faseverslag en de actuele projectcontrol gegevens (budgetten, verplichtingen, actuals) getoond.  

 

Voor de status van de Faseverslagen geldt:

 • Blauw: Faseverslag is in keuring
 • Groen: Faseverslag is goedgekeurd
 • Rood: Faseverslag is afgekeurd

 

Door te klikken op:

 • een locatie op de plattegrond of
 • een projectnaam in de lijst

wordt dit project automatisch geselecteerd in de projectboom.

Indien er een PC-variant in het project aanwezig is, dan wordt deze automatisch geselecteerd.