Onder First Estimate wordt verstaan: de eerste projectberekening die door Reaforce wordt gemaakt op basis van de door de Gebruiker ingevoerde uitgangspunten in combinatie met de Bedrijfseigen Kengetallen (ingesteld in Reaforce Applicatiebeheer).  

 

Nadat deze First Estimate is aangemaakt is het belangrijk om op hoofdlijnen te beoordelen of deze gegenereerde ‘First Estimate’ enigszins realistisch is. Hiervoor is het belangrijk om per Functie alle uitvoerschermen te bekijken en zonodig invloedrijke parameters te wijzigen. 

Ook is het belangrijk om naar de juiste projectstructuur te kijken. 

 

Werking?

Reaforce kijkt bij het aanmaken van een Nieuw Project (De First Estimate), éénmalig naar de Bedrijfseigen Defaults. Elke parameterwijziging die vervolgens wordt doorgevoerd is een projectspecifieke wijziging.

Als aan een bestaand project vervolgens een nieuwe Functie c.q. nieuw Type wordt toegevoegd, wordt er weer éénmalig naar de Bedrijfseigen Defaults gekeken. Elke parameterwijziging die vervolgens weer wordt doorgevoerd is een projectspecifieke wijziging. 

 

6.1 Stap 1: Check op Functieniveau de gevoelige parameters

Controleer per Functie resp. Type:

 • het Bouwprogramma;
 • de Grondkosten;
 • de Bouwkosten;
 • de Verkoopwaarde.

 

Doel is om een eventuele negatieve Verevening per Functie zo klein mogelijk te maken door eventueel bovenstaande parameters te wijzigen. 

 

Hoe?

 • Ga in de projectboom naar PV-niveau;
 • Ga in de Tabstructuur naar Overzicht - Managementsamenvatting;
 • Beoordeel onder in het Uitvoerscherm de Vereveningen per Functie en Type;
 • Wijzig, indien nodig, op Typeniveau in de schermen Bouwprogramma, Verkoopwaarde, Grondkosten en Bouwkosten de gevoelige parameters.

 

6.2 Stap 2: Check op Functieniveau de planning, peildatums en indices

Controleer de Projectenstructuur op:

 • de planningsdata; wijzig, indien nodig, op Functieniveau of het 1e consolidatie-niveau ‘Datum start ontwikkeling’, ‘Datum start bouw’ en ‘Datum eind bouw’
 • gehanteerde indices; wijzig, indien nodig, op Functieniveau of het 1e consolidatie-niveau de indices.
 • Gehanteerde peildatums; wijzig, indien nodig, op Functieniveau of het 1e consolidatieniveau de peildatums.

 

6.3 Stap 3: Check de projectstructuur

Controleer de Projectenstructuur op:

 • Project;
 • DeelProject(en);
 • BouwEenheden;
 • Functies;
 • Typen;

 

Voeg eventueel BouwEenheden en DeelProjecten toe. 

 

6.4 Stap 4: Check bijkomende kosten en termijn- en betalingsschema’s

Wanneer het Project op dit moment op hoofdlijnen financieel niet haalbaar lijkt heeft het niet zoveel zin om nu de Bijkomende en de Termijn- en betalingsschema’s te wijzigen. 

Dus wijzig eerst het project conform de stappen 1 t/m 3 tot er een globaal financieel haalbare analyse ontstaat alvorens verder te gaan met het wijzigen van de Bijkomende Kosten en de Termijn- en betalingsschema’s.

 

6.5 Stap 5: Maak een residuele berekening

Na wijziging van de Bijkomende kosten en Termijn- en betalingschema’s kan de resulterende Verevening via een residuele berekening op 0 worden gesteld. 

Residueel rekenen betekent: het bedrag aan Verevening aan een residuele kostenregel toekennen (d.m.v. het selecteren van een Residuele Rekenmethodiek). Die kostenregel krijgt dan een Residuele Waarde waarbij de Verevening op 0 komt te staan. “Het sommetje is dan dicht gerekend”.

 

6.6 Stap 6: Check de totale prognose

Wanneer het resultaat van de als dan verkregen Reaforce berekening als voldoende wordt beschouwd, dan vormt deze investeringskostenopzet de 1e prognose die als basis voor de rest van het projectontwikkelingsproces kan gelden.