Het wijzigen van de bestaande projectstructuur kan uit velerlei acties bestaan. Hieronder worden de meest belangrijke benoemd. 

 

8.1 Aanmaken van nieuwe projectonderdelen

 

8.1.1 Aanmaken van nieuwe projectVarianten, Functies of Typen

In de Projectboom kunnen nieuwe ProjectVarianten, Functies of Typen als volgt worden toegevoegd:

 • Onder Project-niveau: een Nieuwe ProjectVariant;
 • Onder het 1e Consolidatie-niveau: een Nieuwe Functie
 • Onder Functie-niveau: een Nieuw Type (Alleen onder de Functies Woningen & Parkeren);

 

Hoe?

 • Ga in de Projectboom op het niveau staan waaronder een niveau moet worden toegevoegd;
 • Druk op de rechter muisknop;
 • Kies Nieuwe Variant, Nieuwe Functie of Nieuw Type;
 • Volg de Wizard;

 

Voorbeeld van het toevoegen van een nieuwe Functie in een ProjectVariant

 

Let op!

Er worden soms condities (constraints) gemeld waaronder niet kan worden toegevoegd.

 

8.1.2 Het aanmaken van BouwEenheden

In de Projectboom kunnen Bouweenheden als volgt worden toegevoegd:

 • Ga in de Projectboom op het betreffende Project op PV-niveau staan;
 • Klik op de rechter muisknop en selecteer ‘BouwEenheden Beheer’.
 • Er verschijnt een Wizard;
 • Voeg 1 of meerdere BouwEenheden toe;
 • Wijs elke Functie aan 1 BouwEenheid toe;

Voorbeeld van het aanmaken van het 1e consolidatieniveau (Bouweenheden)

 

8.1.3 Het aanmaken van DeelProjecten

In de Projectboom kunnen DeelProjecten als volgt worden toegevoegd:

 • Ga in de Projectboom op het betreffende Project op PV-niveau staan;
 • Klik op de rechter muisknop en selecteer ‘DeelProjecten Beheer’.
 • Er verschijnt een Wizard;
 • Voeg 1 of meerdere DeelProjecten toe;
 • Wijs elke BouwEenheid aan 1 DeelProject toe;

Voorbeeld van het aanmaken van het 2e consolidatieniveau (DeelProjecten)

 

Let op!

Er kunnen alleen DeelProjecten worden aangemaakt als er 1 of meerdere Bouw-Eenheden aanwezig zijn. 

 

8.2 Verwijderen van projectonderdelen

 

8.2.1 Verwijderen van Projecten, PV’s, DeelProjecten, BouwEenheden, Functies of Typen

In de Projectboom kunnen de navolgende niveaus worden verwijderd:

 • Project;
 • ProjectVariant;
 • DeelProject;
 • BouwEenheid;
 • Functie;
 • Type;

 

Hoe?

 • Ga in de Projectboom op het niveau staan dat moet worden verwijderd;
 • Druk op de rechter muisknop;
 • Kies Verwijderen;

Voorbeeld van het verwijderen van een PV uit een project

 

Let op!

 • Wanneer er gekozen wordt voor ‘Verwijderen’ wordt er nog 1 maal gevraagd of dit definitief de bedoeling is !!!. Daarna wordt de opdracht uitgevoerd, en is het projectonderdeel definitief verwijderd.
 • Er worden soms condities (constraints) gemeld waaronder niet kan worden verwijderd.

 

8.2.2. Het verwijderen van BouwEenheden met behoud van de onderliggende Functies:

 • Ga in de Projectboom op het betreffende Project op PV-niveau staan;
 • Klik op de rechter muisknop en selecteer ‘BouwEenheden Beheer’;
 • Er verschijnt een Wizard;
 • Verwijder alle BouwEenheden;
 • Het 1e Tussen-Consolidatie-niveau is verwijderd, de onderliggende Functies blijven behouden;

 

8.2.3 Het verwijderen van DeelProjecten met behoud van de onderliggende Bouw-Eenheden:

 • Ga in de Projectboom op het betreffende Project op PV-niveau staan;
 • Klik op de rechter muisknop en selecteer ‘DeelProjecten Beheer’;
 • Er verschijnt een Wizard;
 • Verwijder alle DeelProjecten;
 • Het 2e Tussen-Consolidatie-niveau is verwijderd, de onderliggende BouwEenheden (1e Tussen-Consolidatie-niveau) blijven behouden;

 

8.3 Kopiëren van projectonderdelen

In de Projectboom kunnen de navolgende niveaus worden gekopieerd:

 • ProjectVariant;
 • DeelProject;
 • BouwEenheid;
 • Functie;
 • Type;

 

Hoe?

 • Ga in de Projectboom op het te kopiëren niveau staan;
 • Druk op de rechter muisknop;
 • Kies Kopiëren;
 • Geef de Kopie een Naam;

Voorbeeld van het kopiëren van een Functie

 

Let op!

Projecten kunnen niet worden gekopieerd. 

 

8.4 Kopiëren van een ProjectVariant naar een ander project

Het is mogelijk om een PV, PC of publicatie te kopiëren naar:

 • Een ander bestaand project
 • Een nieuw project

De gecreëerde kopie wordt altijd als een PV getoond. 

 

Handeling voor het kopiëren van een PV naar een ander bestaand project: 

 • Ga in de projectboom op de te kopiëren PV, PC of publicatie staan;
 • Druk op de rechtermuisknop;
 • Kies Kopiëren – Naar een ander bestaand project;
 • Selecteer het project waarna de PV, PC of publicatie gekopieerd moet worden en klik op OK; de gekopieerde PV wordt in de projectboom toegevoegd aan het geselecteerde project.

 

Handeling voor het kopiëren van een PV naar een nieuw project

 • Ga in de projectboom op de te kopiëren PV, PC of publicatie staan;
 • Druk op de rechtermuisknop;
 • Kies Kopiëren – Naar een nieuw project;
 • Vul de projectgegevens van het nieuw aan te maken project in en klik op OK; het nieuw aangemaakte project inclusief de gekopieerde PV wordt in de projectboom toegevoegd.

 

8.5 Kopiëren of verplaatsen van een type naar een andere functie

Het is mogelijk om bij Functies Wonen en Parkeren typen:

 • te kopiëren
 • te verplaatsen

naar een andere Functie (Wonen of Parkeren) in dezelfde projectvariant.

Hierdoor is het makkelijker om bijvoorbeeld in projecten waar nu nog sprake is van functies met een combinatie van DAEB-typen en niet-DAEB-typen de gewenste opsplitsing in functies met alleen DAEB-typen of alleen Niet-DAEB typen door te voeren.

 

Handeling voor het kopiëren van een Type naar een andere Functie: 

 • Ga in de projectboom op het te kopiëren Type staan;
 • Klik met de rechter muisknop; er verschijnt een pop-up menu;
 • Selecteer ‘Type kopiëren (naar);
 • Er verschijnt een invoerkaart waar, door middel van het zetten van de radiobutton bij de gewenste functie, wordt aangegeven naar welke functie het Type moet worden gekopieerd;
 • Klik op OK; het type wordt daadwerkelijk gekopieerd.

Voorbeeld van het kopiëren van type App. huur uit de Functie Wonen Fase 1 naar de Functie Wonen Fase 2. 

 

Handeling voor het verplaatsen van een Type naar een andere Functie: 

 • Ga in de projectboom op het te verplaatsen Type staan;
 • Klik met de rechter muisknop; er verschijnt een pop-up menu;
 • Selecteer ‘Type verplaatsen naar’;
 • Er verschijnt een invoerkaart waar, door middel van het zetten van de radiobutton bij de gewenste functie, wordt aangegeven naar welke functie het Type moet worden verplaatst;
 • Klik op OK; het type wordt daadwerkelijk verplaatst.

Voorbeeld van het verplaatsen van het App. huur uit de Functie Wonen Fase 2 naar de Functie Wonen Fase 1. 

 

Let op! 

Er moeten minimaal 2 Functies Wonen of Parkeren in een PV aanwezig zijn om een type te kopiëren of te verplaatsen naar een andere Functie.

 

8.6 Bewerken van de naamgeving van projectonderdelen

Onder Bewerken wordt op alle niveaus verstaan: een andere Naam toekennen aan een:

 • Project;
 • ProjectVariant;
 • DeelProject;
 • BouwEenheid;
 • Functie;
 • Type;

 

De in te voeren naam kan uit maximaal 50 karakters bestaan en kan numeriek of alfanumeriek of een combinatie van beide zijn. 

 

Hoe?

 • Ga in de Projectboom op het te bewerken niveau staan;
 • Druk op de rechter muisknop;
 • Kies Bewerken;
 • Geef een andere Naam;

Voorbeeld van het bewerken van een Functienaam

 

Let op!

Mocht de Naam onleesbaar zijn in de Navigator dan kan men deze Navigator verbreden d.m.v. het slepen van de scheidingslijn tussen Navigator en Uitvoerscherm.

 

8.7 Splitsen ProjectVariant (naar een nieuw project)

Onder splitsen van een Project wordt verstaan: delen (BouwEenheden, DeelProjecten) van een ProjectVariant naar een nieuw Project verplaatsen. 

 

Argumenten voor het afsplitsen naar nieuwe Projecten kunnen zijn:

 • Versnelde ontwikkeling of realisatie van een deel van het Project;
 • Administratieve verbijzondering;
 • Koppeling met Projectcontrol;

 

Hoe?

 • Ga in de Projectboom naar de op te splitsen ProjectVariant;
 • Klik op de rechter muisknop en selecteer ‘Projectvariant splitsen’;
 • Doorloop de Wizard ‘Projectvariant splitsen’;

Voorbeeld van het activeren van de wizard ‘ProjectVariant splitsen’ vanuit de projectboom

 

Werking?

Als gevolg van het splitsen van een project is er een nieuw Project ontstaan met 1 ProjectVariant met de daarbij geselecteerde BouwEenheden resp. DeelProjecten. Tevens is de ProjectVariant in het ‘oude’ Project verminderd met de geselecteerde BouwEenheden resp. DeelProjecten van het ‘nieuwe’ project.

 

Let op!

Splitsen van een project is alleen mogelijk indien er:

 • 2 of meer BouwEenheden aanwezig zijn: 1 of meerdere BouwEenheden worden afgesplitst naar een nieuw Project.
 • 1 DeelProject met 2 of meer BouwEenheden aanwezig is: 1 of meerdere BouwEenheden worden afgesplitst naar een nieuw Project.
 • 2 of meer DeelProjecten aanwezig zijn: 1 of meerdere DeelProjecten worden afgesplitst naar een nieuw Project.