Met behulp van de Financieringsmodule EV/VV is het mogelijk om op Projectvariantniveau een financieringsscenario met Eigen en Vreemd Vermogen vast te leggen en zodoende op een gedetailleerde manier te rekenen aan de (optimale) financiering van projecten en inzicht te geven in: 

 • de inzet van Eigen en Vreemd Vermogen per periode;
 • de financieringsrente Eigen en Vreemd Vermogen per periode;
 • het rendement op Eigen Vermogen (ROE) voor de gehele looptijd van het project;

De cumulatieve bruto cashflow van Reaforce vormt de basis voor deze berekening.

Voor het berekenen van een financieringsscenario in PV-varianten zijn de (cashflow)gegevens van de Stiko-deelneming de basis.

Voor het berekenen van een financieringsscenario in PC-varianten zijn de (cashflow)gegevens van Projectcontrol de basis.

 

Voor het berekenen van een financieringsscenario zijn er 2 methoden, namelijk: 

 1. % verdeling per cashflowgroep van EV en VV per periode (Dit is voor nieuwe PV-en de default methode)
 2. Gespecificeerde trekkingen en aflossingen van EV en VV

 

In de hoofdstukken 10.1 en 10.2 wordt een nadere toelichting gegeven op beide methoden. 

 

10.1 % verdeling van EV en VV per periode

Indien er met de Financieringsmodule EV/VV wordt gewerkt dan wordt elk nieuw project dat in Reaforce wordt toegevoegd berekend met het default financieringsscenario EV/VV zoals dat in Reaforce Applicatiebeheer bij de betreffende defaultset is vastgelegd.

De bijbehorende gegevensuitvoer inzake het financieringsscenario wordt op Projectvariantniveau getoond op het uitvoerscherm ‘Financiering’ (te raadplegen onder de Tab Financiering).

Het wijzigen van het financieringsscenario vindt ook plaats via het scherm Financiering.

 

Op het uitvoerscherm Financiering worden de volgende gegevens per cashflowgroep per periode getoond:

 1. De stand van de bruto cashflow en cumulatieve bruto cashflow.
 2. De stand van het EV en VV
 3. De cumulatieve stand van het EV en VV
 4. Financieringsrente EV en VV
 5. Het maximum van EV en VV

 

Tevens wordt van alle cashflowgroepen gezamenlijk getoond:

 1. De stand van het EV en VV
 2. De cumulatieve stand van het EV en VV
 3. Financieringsrente EV en VV
 4. Het maximum van EV en VV en bijbehorende datum

Voorbeeld van het uitvoerscherm Financiering op jaarniveau

 

De Reaforce gebruiker heeft altijd de mogelijkheid om het (default) financieringsscenario op projectvariantniveau te wijzigen naar een projectspecifiek financieringsscenario.

 

Handeling voor het wijzigen van het financieringsscenario EV/VV: 

 • Ga in de projectboom op de betreffende projectvariant staan;
 • Ga in de Tabstructuur naar Financiering – Financiering;
 • Activeer op 1 van de cashflowgroepen de Wizard Financieringsscenario EV/VV, waarna wijzigingen kunnen worden doorgevoerd.

 

Per financieringsscenario kunnen onderstaande wijzigingen worden doorgevoerd:

1. Wijzigen parameters per cashflowgroep per periode: 

 • Activeer de Wizard Financieringsscenario. Hier wordt een overzicht getoond van de aanwezige cashflowgroepen;
 • Ga naar het 2e tabblad;
 • Per cashflowgroep ziet u een dialoogvenster waarin de volgende zaken kunnen worden gewijzigd:

                A. Planningsmethode

                    Keuze uit: 

 • Ontwikkelingsplanning
 • Procesplanning 
 • Verkoopplanning

                B. Financieringslimiet

                    Keuze uit: 

 • Geen limiet
 • Limiet op EV 
 • Limiet op VV

Indien de limiet op EV resp. VV wordt bereikt, dan wordt er automatisch overgegaan naar de andere financieringsbron. De ingestelde limiet heeft dus voorrang op het ingevulde scenario per periode.

                C. Finale aflossing Vreemd Vermogen

                    Keuze uit: 

 • Datum eind bouw
 • Datum eind project

Indien er gekozen wordt voor een finale aflossing op datum eind bouw en na datum eind bouw is er nog sprake van een cumulatieve bruto cashflow, dan wordt deze automatisch gefinancierd met 100% EV. Het ingestelde aflossingsscenario heeft dus voorrang op het ingevulde scenario per periode.

     D. Inzet EV en VV in % per periode met bijbehorende rentepercentages EV en VV, zowel bij een positieve als een             negatieve cumulatieve bruto cashflow                                                                            

Vastleggen van een financieringsscenario per cashflowgroep 

 • Voltooi de Wizard;

 

2. Toevoegen van 1 of meerdere cashflowgroepen: 

 • Activeer in de Wizard Financieringsscenario het icoon ; Er wordt een nieuwe (lege) cashflowgroep aangemaakt;
 • Geef de nieuwe cashflowgroep de gewenste naam;
 • Koppel minimaal 1 cashflowregel aan deze nieuwe cashflowgroep; de cashflowregel wordt automatisch ontkoppeld uit de huidige cashflowgroep.

Herhaal deze actie eventueel meerdere malen, zodat de nieuwe cashflowgroep alle  gewenste cashflowregels bevat. Indien er een subniveau wordt geselecteerd (b.v. grondkosten of bouwkosten) dan worden automatisch alle onderliggende cashflowregels geselecteerd en aan de nieuwe cashfowgroep gekoppeld;

 • Doorloop de rest van de Wizard en vul voor deze cashflowgroep de juiste parameters in;
 • Voltooi de Wizard;

 

3. Verwijderen van 1 of meerdere cashflowgroepen: 

Een cashflowgroep kan alleen verwijderd worden als er (nog) minimaal 2 cashflowgroepen aanwezig zijn.

 • Activeer in de Wizard in de te verwijderen cashflowgroep het icoon; de cashflowgroep wordt verwijderd;
 • Koppel de cashflowregels die aan deze cashflowgroep gekoppeld waren aan 1 van de resterende cashflowgroepen;
 • Herhaal deze actie zonodig meerdere malen;
 • Voltooi de Wizard;

 

4. Sorteren van cashflowgroepen; 

Sorteren van cashflowgroepen is alleen mogelijk als er minimaal 2 cashflowgroepen aanwezig zijn. De sortering bepaalt in welke volgorde de cashflowgroepen in Reaforce op het scherm Financiering worden getoond.

 • Activeer in de Wizard het icoonin de cashflowgroep die opnieuw moet worden gesorteerd; de geselecteerde cashflowgroep wordt 1 positie naar links opgeschoven;
 • Herhaal deze actie zonodig meerdere malen;
 • Voltooi de Wizard;

 

Op basis van het vastgelegde financieringsscenario wordt de Financieringsrente Eigen- en Vreemd Vermogen op Projectvariantniveau op dagbasis berekend en vervolgens verdeeld naar de onderliggende Functies en Typen. Verdeling naar onderliggende functies vindt plaats conform het (absolute) aandeel dat de Functies op dagbasis hebben in het totale vermogensbeslag van de Projectvariant.

Verdere onderverdeling van Functie- naar Typeniveau (alleen van toepassing indien er sprake is van Functies Woningen en Parkeren) vindt plaats op basis van de externe kosten.

De Financieringsrente EV en VV per Functie resp. Type is vervolgens te raadplegen op de   uitvoerschermen Budgetoriëntatie en Budgetoriëntatie detail.

Voorbeeld van de Financieringsrente EV en VV op het uitvoerscherm Budgetoriëntatie

 

 

10.2 Gespecificeerde trekkingen en aflossingen van EV en VV

De inzet van Eigen en Vreemd Vermogen kan verder worden gespecificeerd door middel van het vastleggen van 1 of meerdere financieringslijnen met gespecificeerde trekkingen/aflossingen per periode voor het EV en/of VV.

Per financieringslijn worden o.a. de volgende zaken vastgelegd:

 • de maximale hoofdsom, het rentepercentage en tijdstip van rentebetaling
 • 1 of meer mutaties. Er kan per maand 1 trekking/aflossing worden vastgelegd. Voor de renteberekening wordt ervan uit gegaan dat de trekking/aflossing steeds op de 1e dag van  de maand plaats vindt.  

 

Let op!

Projecten die worden toegevoegd, worden in eerste instantie berekend met het default financieringsscenario EV/VV zoals dat in Reaforce Applicatiebeheer bij de betreffende defaultset is vastgelegd (dus conform een procentuele verdeling van EV en VV per periode).

Op PV-niveau kan er vervolgens tussen beide financieringsmethoden worden geswitched.

 

Handeling voor het switchen tussen financieringsmethoden:

 • Ga in de projectboom op de betreffende PV staan
 • Ga in de Tabstructuur naar Financiering – Financiering
 • Bovenaan het scherm wordt de actuele financieringsmethode getoond; bij het klikken op de activeringszone wordt de invoerkaart getoond waarop de gewenste wijziging in financieringsmethode kan worden doorgevoerd.

      Voorbeeld van het switchen van financieringsmethode met bijbehorende invoerkaart

 

Bij het switchen van financieringsmethode zal de inhoud van het scherm Financiering ook gewijzigd worden en worden de gegevens van het ‘oude’ financieringsscenario verwijderd.

Indien de financieringsmethode op basis van Gespecificeerde trekkingen en aflossingen van EV en VV van toepassing is, dan kunnen er vervolgens 1 of meerdere financieringslijnen worden toegevoegd. Per financieringslijn kunnen vervolgens mutaties worden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd.

 

Handeling voor het toevoegen van een financieringslijn:

 • Ga in de projectboom op de betreffende PV staan
 • Ga in de Tabstructuur naar Financiering – Financiering
 • Klik in de betreffende cashflowgroep op het icoon   om een financieringslijn toe te voegen; vul in de getoonde invoerkaart de bijbehorende gegevens in.
 • Indien gewenst kunnen er direct trekkingen en/of aflossingen worden toegevoegd (door het icoon  Toevoegen trekking/aflossing te activeren)

Voorbeeld van het toevoegen van een financieringslijn met bijbehorende invoerkaart

 

Per periode wordt vervolgens het banksaldo op datum maximaal vermogensbeslag getoond.

Bij het publiceren van de betreffende projectvariant als Faseverslag of Periodeverslag wordt afgedwongen dat per cashflowgroep het banksaldo op datum maximaal vermogensbeslag per maand altijd groter of gelijk aan 0 is. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan verschijnt hiervan in de Wizards ‘Voorbereiding Publiceren’ en ‘Publiceren’ een melding en kan de projectvariant niet worden gepubliceerd.   

Op het scherm Financiering wordt het betreffende saldo dan in rood getoond (zie onderstaand voorbeeld).

Overzicht van het scherm Financiering indien gespecificeerde trekkingen/aflossingen zijn vastgelegd. 

 

Indien er sprake is van de financieringsmethode op basis van Gespecificeerde trekkingen en aflossingen van EV en VV dan is het mogelijk om per cashflowgroep een grafiek te tonen met daarin onderstaande informatie:

 • Cumulatief Eigen Vermogen
 • Cumulatief Vreemd Vermogen
 • Totaal Vermogen
 • Banksaldo
 • Cumulatief maximaal vermogensbeslag

 

Handeling voor het tonen van de grafiek: 

 • Ga naar de juiste PV of PC
 • Ga in de Tabstructuur naar Financiering – Financiering
 • Klik bovenaan in het scherm op het symbool  

 • De grafiek wordt getoond.
 • Selecteer de gewenste cashflowgroep (indien er meerdere cashflowgroepen zijn)

 

 

De grafiek kan kleiner of groter worden gemaakt door de lijn naar boven of beneden te slepen.

De grafiek kan weer worden verborgen door op het symbool  te klikken.

De instellingen van de grafiek worden per gebruiker opgeslagen.