In Reaforce zijn diverse rapporten beschikbaar. Afhankelijk van het geselecteerde consolidatieniveaus zijn rapporten wel/niet beschikbaar. 

Zo is bijvoorbeeld door de gebruiker op alle consolidatieniveaus een vrij rapport samen te stellen. De gebruiker kan zelf aangeven welke onderdelen daadwerkelijk in het rapport moeten worden opgenomen. 

Tevens is er op Functieniveau een vaste rapportage genaamd ‘Default analyse’ beschikbaar. 

Daarnaast kunnen er op verzoek van klanten z.g. bedrijfseigen rapportages worden ontwikkeld door Reasult die vervolgens in de Buttonbar onder het Icoon ‘Rapportage’ aan de standaardrapportages worden toegevoegd. 

 

 

13.1 Overzicht standaard rapporten

In onderstaande tabel wordt per consolidatieniveau vermeld welke standaard rapporten beschikbaar zijn. 

Consolidatieniveau

Rapportnaam

Portefeuille (gebouw)

KPI’s

 

Cashflow

 

Projectoverzicht per publicatie

 

Portefeuille-overzicht publicaties

Project

Publicatie-overzicht

 

Managementsamenvatting

 

Projectenoverzicht

Projectvariant

Default analyse

 

Vrij rapport

 

Kengetallen

Deelproject

Vrij rapport

Bouweenheid

Vrij rapport

 

Termijnschema Opstaltermijnen

Functie

Vrij rapport

 

Termijnschema Opstaltermijnen

Bedrijfseigen rapport(en)

<naam Bedrijfseigen rapport(en)>

* Alleen op PV-niveau beschikbaar, als er geen BE-en in de PV aanwezig zijn

 

Hieronder volgt een korte toelichting per rapport. 

 

13.1.1 KPI’s (Key Performance Indicators)                                     

Dit rapport geeft per project een overzicht van de waarde van onderstaande KPI’s:

 • Investeringskosten
 • IRR
 • Ontwikkelingskosten (AK)
 • Ontwikkelingswinst

van 2 opeenvolgende periodeverslagen. 

 

Hoe?

 • Selecteer in de projectboom de map Projecten – Mijn projecten;
 • Activeer in de Buttonbar het Icoon ‘Rapportage’ en vervolgens - Portefeuille - Gebouw – KPI’s.

Het rapport wordt automatisch gegenereerd in SSRS en is desgewenst te exporteren naar Excel, PDF of Word.

 

13.1.2 Cashflow                                               

Dit rapport geeft per periodeverslag een overzicht van de cumulatieve bruto cashflow van alle actieve projecten die het betreffende periodeverslag bevatten. De eerste cashflowperiode die in het rapport wordt getoond wordt bepaald door de datum waarop het rapport wordt opgestart. 

 

Hoe?

 • Selecteer in de projectboom de map Projecten – Mijn projecten;
 • Activeer in de Buttonbar het Icoon ‘Rapportage’ en vervolgens Portefeuille - Gebouw – Cashflow.

Het rapport wordt automatisch gegenereerd in SSRS en is desgewenst te exporteren naar Excel, PDF of Word.

 

13.1.3 Projectoverzicht per publicatie

Dit rapport geeft een overzicht van alle actieve gebouw- of grondprojecten die het geselecteerde publicatietype van het periode- of faseverslag bevatten. (b.v. alle projecten die het faseverslag ‘Voorlopig Ontwerp’ bevatten of alle projecten die het periodeverslag Q1-2012 bevatten). 

Bij de faseverslagen kan een keuze gemaakt worden uit alle beschikbare publicatietypen (uit de procesplanning). Bij de Periodeverslagen kan een keuze gemaakt worden uit de laatste zes beschikbare publicatietypen. 

 

Hoe?

 • Selecteer in de projectboom de map Projecten – Mijn projecten;
 • Activeer in de Buttonbar het Icoon ‘Rapportage’ en vervolgens Portefeuille – Gebouw - Projectoverzicht per publicatie – Faseverslag of Periodeverslag – naam van het gewenste publicatietype. 

Het rapport wordt automatisch gegenereerd in SSRS en is desgewenst te exporteren naar Excel, PDF of Word.

 

13.1.4 Portefeuille-overzicht publicaties

Dit rapport geeft een overzicht van alle gemaakte fase- of periodeverslagen van alle actieve gebouw- of grondprojecten. 

In het rapport kan er op kolom 1 of kolom 2 worden gesorteerd.

 

Hoe?

 • Selecteer in de projectboom de map Projecten – Mijn projecten;
 • Activeer in de Buttonbar het Icoon ‘Rapportage’ en vervolgens Portefeuille - Gebouw – Portefeuille-overzicht publicaties – Faseverslagen of Periodeverslagen

Het rapport wordt automatisch gegenereerd in SSRS en is desgewenst te exporteren naar Excel, PDF of Word.

 

13.1.5 Projectenoverzicht

Dit rapport geeft van alle actieve gebouwprojecten een overzicht van de laatste bijwerking van de gegevens van de PC-variant en de publicaties naar de R&A-database. 

 

Hoe?

 • Selecteer in de projectboom de map Projecten – Mijn projecten;
 • Activeer in de Buttonbar het Icoon ‘Rapportage’ en vervolgens Portefeuille – Gebouw - Projectenoverzicht

Het rapport wordt automatisch gegenereerd in SSRS en is desgewenst te exporteren naar Excel, PDF of Word.

 

13.1.6 Publicatie-overzicht

Dit rapport geeft een overzicht van alle gemaakte fase- of periodeverslagen van het geselecteerde project. 

 

Hoe?

 • Ga in de Projectboom op het juiste project staan;

Activeer in de Buttonbar het Icoon ‘Rapportage’ en vervolgens Project – Publicatieoverzicht Het rapport wordt automatisch gegenereerd in SSRS en is desgewenst te exporteren naar Excel, PDF of Word. 

 

13.1.7 Managementsamenvatting

Dit rapport geeft van het geselecteerde project een overzicht van het scherm Managementsamenvatting in Reaforce, waarbij de gebruiker zelf een uitgangspublicatie en 2 vergelijkingspublicaties kan selecteren.  

Voorwaarde voor het genereren van het rapport is dat het geselecteerde project een PC-variant moet bevatten. 

 

Hoe?

 • Ga in de Projectboom op het juiste project staan;
 • Activeer in de Buttonbar het Icoon ‘Rapportage’ en vervolgens Project – Managementsamenvatting;
 • Stel de prompts in;

Het rapport wordt automatisch gegenereerd in SSRS en is desgewenst te exporteren naar Excel, PDF of Word.

 

13.1.8 Variant analyse

Dit rapport biedt de mogelijkheid om meerdere varianten en/of publicaties van 1 project met elkaar te vergelijken. 

 

Hoe?

 • Ga in de Projectboom op de betreffende PC, PV of publicatie staan;
 • Activeer in de Buttonbar het Icoon ‘Rapportage’ en vervolgens – Project – Variant Analyse. 

Het rapport wordt automatisch gegenereerd in SSRS en is desgewenst te exporteren naar Excel, PDF of Word.

 

13.1.9 Default analyse

Dit rapport geeft een overzicht van de verschillen tussen de bedrijfseigen defaults en de door de projecteigenaar gehanteerde projectspecifieke defaults per Functie en Type. 

 

Hoe?

 • Ga in de Projectboom op de betreffende PC, PV of publicatie staan;
 • Activeer in de Buttonbar het Icoon ‘Rapportage’ en vervolgens – Projectvariant – Default Analyse.

Het rapport wordt automatisch gegenereerd in SSRS en is desgewenst te exporteren naar Excel, PDF of Word.


13.1.10 Vrij rapport

In Reaforce is door de gebruiker op alle consolidatieniveaus een vrij rapport samen te stellen. De gebruiker kan zelf aangeven welke onderdelen daadwerkelijk in het rapport moeten worden opgenomen. De diverse onderdelen komen overeen met de getoonde informatie op de uitvoerschermen in Reaforce. 

 

Hoe?

 • Ga in de Projectboom op het juiste consolidatieniveau staan;
 • Activeer in de Buttonbar het Icoon ‘Rapportage’ en vervolgens - <consolidatieniveau> - vrij rapport;
 • Selecteer op de getoonde invoerkaart de gewenste rapportonderdelen. Het rapport wordt gegenereerd in Excel.

 

Voorbeeld?

Invoerkaart ten behoeve van het samenstellen van een vrij rapport op ProjectVariantniveau

 

Let op!

 • In (Rapportages) wordt geadviseerd het versienummer te vermelden waaronder de berekening heeft plaatsgevonden. Dit om verschillen tussen berekeningen, gemaakt onder verschillende versienummers, in een later stadium alsnog te kunnen verklaren.

 

13.1.11 Kengetallen

Dit rapport geeft per projectvariant of publicatie een overzicht van de belangrijkste kengetallen van het project. Het rapport bestaat uit 3 onderdelen namelijk:

 • Algemene project- ,plannings- en statusgegevens op projectniveau
 • Een overzicht in tabelvorm per functie(categorie) van de belangrijkste kengetallen inzake:
  • bouwprogramma
  • Investeringskosten
  • opbrengsten
 • Een overzicht per functie(categorie) van de gemiddelde investeringskosten per bruto m2 of mTO in een staafdiagram

 

Hoe?

 • Ga in de Projectboom op de betreffende PC, PV of publicatie staan;
 • Activeer in de Buttonbar het Icoon ‘Rapportage’ en vervolgens – Projectvariant – Kengetallen.

Het rapport wordt automatisch gegenereerd in SSRS en is desgewenst te exporteren naar Excel, PDF of Word.

 

13.1.12 Opstaltermijnen

Dit rapport geeft per functie een overzicht van de overeengekomen opstaltermijnen met de institutionele koper. 

Het rapport kan alleen worden opgestart op Functieniveau indien er op Functieniveau voor 1 of meer functies een gespecificeerd termijnschema voor de opstaltermijnen is ingevuld. (zie voor een nadere toelichting op de gespecificeerde termijnschema’s inzake opstaltermijnen Hoofdstuk 8.7). 

 

Hoe?

 • Ga in de Projectboom op Functieniveau staan;
 • Activeer in de Buttonbar het Icoon ‘Rapportage’ en vervolgens - <consolidatieniveau> - Termijnschema Opstaltermijnen.

Het rapport wordt automatisch gegenereerd in Excel.

 

13.2 Bedrijfseigen rapport(en)

Op verzoek van klanten kan Reasult z.g. bedrijfseigen rapporten ontwikkelen die vervolgens in de Buttonbar onder het Icoon ‘Rapportage’ aan de standaardrapportages worden toegevoegd.