Onderstaande beschrijving geldt zowel voor Projectcontrol Compact, Standard als Advanced. 

 

In dit hoofdstuk vindt u een korte toelichting op de Projectcontrol schermen die vanuit de Tabstructuur onder de Tab Bewaking zijn te openen. 

 


3.1 Projectoverzicht    

Onderstaande beschrijving geldt zowel voor Projectcontrol Compact, Standard als Advanced. 

 

Hierin worden de volgende gegevens getoond:

 • Kolom 1: Laatst goedgekeurde Faseverslag
 • Kolom 2: Laatst goedgekeurde Periodeverslag
 • Kolom 3: Huidige prognose
 • Kolom 4: Cumulatief goedgekeurd budget (kolom is niet aanwezig in de Compact versie)
 • Kolom 5: Hier heeft u de keuze het verschil te laten tonen tussen het cumulatieve goedgekeurde budget en de kolommen 1 t/m 3: faseverslag, periodeverslag of huidige prognose. Het verschil kan getoond worden als bedrag of als percentage (kolom is niet aanwezig in de Compact versie) 
 • Kolom 6:  Stand van de cumulatieve aangegane verplichtingen per <dd-mm-jjjj> (kolom is niet aanwezig in de Compact versie) 
 • Kolom 7: Hier heeft u de keuze het verschil te laten tonen tussen de cumulatieve aangegane verplichtingen en de kolommen 1 t/m 4: faseverslag, periodeverslag, huidige prognose of goedgekeurd budget. Het verschil kan getoond worden als bedrag of als percentage (kolom is niet aanwezig in de Compact versie) 
 • Kolom 8: Stand van Actuals per <dd-mm-jjjj>. Door op een grijs veld te klikken, wordt de bijbehorende specificatie getoond per kostenregel/kostengroep getoond. 
 • Kolom 9: Hier heeft u de keuze het verschil te laten tonen tussen de verwerkte actuals en de kolommen 1 t/m 4 en 6:   faseverslag, periodeverslag, huidige prognose, het cumulatieve goedgekeurde budget of de cumulatieve aangegane verplichtingen. Het verschil kan getoond worden als bedrag of als percentage

Voorbeeld van het scherm Projectoverzicht

 


3.2 Publicatieoverzicht    

Onderstaande beschrijving geldt zowel voor Projectcontrol Compact, Standard als Advanced. 

 

Hierin worden de volgende gegevens getoond: 

 • Kolom 1: Laatst gepubliceerde of goedgekeurde Faseverslag
 • Kolom 2: Laatst gepubliceerde of goedgekeurde Periodeverslag
 • Kolom 3: Huidige prognose[1]
 • Kolom 4: Verschil tussen huidige prognose en laatst gepubliceerde of goedgekeurde Faseverslag. 
 • Kolom 5: Percentueel verschil tussen huidige prognose en laatst gepubliceerde of goedgekeurde Faseverslag
 • Kolom 5: Verschil tussen huidige prognose en laatst gepubliceerde of goedgekeurde   Periodeverslag.
 • Kolom 7:  Percentueel verschil tussen huidige prognose en laatst gepubliceerde of goedgekeurde AP of Periodeverslag.    

           Voorbeeld van het scherm Publicatieoverzicht

 


3.3 Budgetcontrole

Onderstaande beschrijving geldt alleen voor Projectcontrol Advanced. 

 

Hierin worden de volgende gegevens getoond: 

 • Kolom 1: Laatst goedgekeurde Faseverslag
 • Kolom 2: Aanvraag budget. Dit is de werkkolom om de benodigde budgetten vast te leggen. Deze kolom kan alleen gemuteerd worden indien er gebruik wordt gemaakt van de Projectcontrol Advanced versie, met de optie ‘Budgetten registreren’
 • Kolom 3: Aangevraagd budget. Dit budget is ter keuring aangeboden, maar nog niet gekeurd. Deze kolom kan alleen informatie bevatten indien er gebruik wordt gemaakt van de Projectcontrol Advanced versie, met de optie ‘Budgetten registreren’. Door op een grijs veld te klikken, wordt de bijbehorende specificatie getoond. 
 • Kolom 4: Goedgekeurd budget. Geeft een overzicht van het cumulatieve, goedgekeurde budget. Door op een grijs veld te klikken, wordt de bijbehorende specificatie getoond. 
 • Kolom 5: Totaal budget. Deze kolom toont het saldo van de kolommen 2,3 en 4. 
 • Kolom 6: Huidige prognose. Deze kolom toont de prognose van de PC-variant.  

 


3.4 Verplichtingenregistratie

Onderstaande beschrijving geldt alleen voor Projectcontrol Advanced. 

 

Hierin worden de volgende gegevens getoond: 

 • Kolom 1: Het cumulatieve reeds goedgekeurde budget
 • Kolom 2: De te registreren verplichtingen. Dit is de werkkolom om de aangegane verplichtingen te registreren. Deze kolom kan alleen gemuteerd worden indien er gebruik wordt gemaakt van de Projectcontrol Advanced versie, met de optie ‘Verplichtingen registreren’
 • Kolom 3: De cumulatieve reeds geregistreerde verplichtingen per <dd-mm-jjjj>. Per kostenregel kunnen meerdere verplichtingen zijn geregistreerd. Door op een grijs veld te klikken, wordt de bijbehorende specificatie getoond. 
 • Kolom 4: Verschil; Het restant budget na aftrek van de cumulatieve geregistreerde en te registreren verplichtingen
 • Kolom 5: De cumulatieve reeds geregistreerde verplichtingen per …
 • Kolom 6: Actuals; de geboekte kosten en opbrengsten (actuals) op het project per <dd-mm-jjjj>. Door op een grijs veld te klikken, wordt de bijbehorende specificatie getoond. 
 • Kolom 7: Verschil; de nog te verwachten facturen/kosten en opbrengsten op het project. 

 


3.5 (Bewaking) Bruto Cashflow – metrisch     

Onderstaande beschrijving geldt zowel voor Projectcontrol Compact, Standard als Advanced. 

 

Deze cashflow bestaat uit een combinatie van:

 • actuals (verleden)
 • prognose (toekomst)

 

Indien op een kolom wordt doorgeklikt, verschijnt de specificatie van de actuals van de betreffende periode op het scherm. 

Voorbeeld van het scherm Bewakingscashflow met actuals t/m 31-03-2020

 


3.6 (Bewaking) Bruto Cashflow – grafisch    

Onderstaande beschrijving geldt zowel voor Projectcontrol Compact, Standard als Advanced. 

 

In de praktijk zal de Bewakingscashflow, welke op projectvariantniveau wordt vastgelegd en waarin de actuals zijn verwerkt, altijd afwijken van de Haalbaarheidscashflow. Deze laatste cashflow wordt immers op functieniveau vastgelegd en is gebaseerd op de prognose. 

 

Indien zich grote verschillen voordoen tussen het verloop van de Haalbaarheidscashflow en de Bewakingscashflow, dan is het belangrijk om de Haalbaarheidscashflow zodanig aan te passen dat deze weer, zoveel als mogelijk is, aansluit bij de Bewakingscashflow. 

 

Noodzakelijke aanpassingen zijn bv.:

 1. Aanpassen van de planning en/of
 2. Aanpassen van termijn- en betalingsschema’s en/of
 3. Aanpassen van de hoogte van de bedragen van de investeringskosten en opbrengsten

Op deze manier wordt namelijk de uitzetting van de toekomstige cashflow, en dus de berekening van de resterende financieringsrente, nauwkeuriger.

 

Onderstaand voorbeeld geeft e.e.a. schematisch weer. 

Voorbeeld van de Haalbaarheidscashflow. Prognose gaat uit van een grondaankoop op datum start bouw (01-01-2021) voor een bedrag ad € 1.500.000,-

 

Voorbeeld van de Bewakingscashflow: grondaankoop heeft daadwerkelijk plaats gevonden op 01-03-2020 voor een bedrag ad € 1.600.000,- 

 

Zoals u kunt zien is er een verschil tussen de Bewakingscashflow (waar actuals in verwerkt zijn) en de Haalbaarheidscashflow (waar geen actuals in verwerkt zijn) met betrekking tot de grondaankoop. De geprognosticeerde grondaankoop (verwacht op 01-01-2021) komt niet overeen met de daadwerkelijke grondaankoop welke op 01-03-2020 plaats heeft gevonden. 

 

Aangezien de financieringsrente zowel in Reaforce als in Projectcontrol op dagbasis berekend wordt op basis van de cumulatieve bruto cashflow, zal er als gevolg van de verschillende cashflow’s altijd een verschil ontstaan tussen:

 • Financieringsrente Haalbaarheid (berekend op basis van de haalbaarheid cumulatieve bruto cashflow uit Reaforce)
 • Financieringsrente Bewaking (berekend op basis van de bewaking cumulatieve bruto cashflow uit Projectcontrol). 

Het verschil tussen de posten ‘Financieringsrente Haalbaarheid’ en ‘Financieringsrente   Bewaking’ komt ten gunste of ten laste van de ‘Ontwikkelingswinst Bewaking. 

 

Hierbij geldt:

Financieringsrente Haalbaarheid + Ontwikkelingswinst Haalbaarheid  = 

Financieringsrente Bewaking+ Ontwikkelingswinst Bewaking

 

Let op!

Indien er via het scherm Stiko-deelneming 1 of meer kostenregels/kostengroepen geheel of gedeeltelijk zijn geëlimineerd, of er is voor 1 of meer Functies sprake van een gescheiden koop/aannemingsovereenkomst dan geldt: 

Financieringsrente licentiehouder op scherm Stiko-deelneming  + Ontwikkelingswinst licentiehouder op scherm Stiko-deelneming    = 

Financieringsrente Bewaking + Ontwikkelingswinst Bewaking. 

 

Om in bovenstaand voorbeeld het verschil tusen de Financieringsrente Haalbarheid en de Financieringsrente Bewaking te verminderen moeten de volgende aanpassingen in Reaforce worden doorgevoerd:

 1. Datum grondaankoop en bijbehorende betaling moet (op het scherm Planning en indexering) worden gewijzigd van datum start bouw (01-01-2021) naar 01-03-2020. 
 2. Het grondaankoopbedrag moet gewijzigd worden van € 1.500.000,- naar € 1.600.000,- 

 

Na deze wijzigingen sluit de Haalbaarheidscashflow weer aan met de Bewakingscashflow en zullen de verschillen tussen de posten Financieringsrente Haalbaarheid en Financieringsrente Bewaking klein zijn. 

Er zal altijd een klein verschil resteren tussen de Haalbaarheidscashflow en de Bewakingscashflow en daarmee in de Financieringsrente, aangezien de planning en termijn- en betalingsschema’s in Reaforce nooit precies overeenkomen met de geboekte actuals. 

Voorbeeld van de Haalbaarheidscashflow, met:

 1.  aangepaste planning inzake grondaankoop (grondaankoop van 01-01-2021 vervroegd naar 01-03-2020)
 2. Verhoging van het bedrag voor de grondaankoop van € 1.500.000,- naar € 1.600.000,- 

 

Op de PC-variant kunt u op het scherm Managementsamenvatting zowel de Investeringskosten en Opbrengsten Haalbaarheid als Bewaking zien. 

Voorbeeld van het scherm Managementsamenvatting met daarin een overzicht van de Investeringskosten en Opbrengsten Haalbaarheid en Bewaking

 


3.7 (Bewaking) Netto Cashflow 

Scherm is alleen op PC-Varianten aanwezig, op PV-varianten is dit scherm te raadplegen onder Stiko-deelneming. 

 

Op dit uitvoerscherm kan per kostenregel worden aangegeven welk deel van de Bruto Cashflow daadwerkelijk uitgaven en ontvangsten zijn (default istelling: Aandeel cashflow = 100%). 

Er wordt dus onderscheid gemaakt tussen kosten en opbrengsten aan de ene kant (bruto cashlow) en uitgaven en ontvangsten aan de andere kant (netto cashflow). 

 

Voorbeelden van kosten die geen uitgaven (hoeven te) zijn: 

 • doorbelasting (vanuit de holding) van AK-kosten
 • doorbelasting (vanuit de holding) van financieringsrente

Voorbeelden van opbrengsten die geen ontvangsten (hoeven te) zijn: 

 • de interne verhuur van woningen, parkeerplaatsen en/of commercieel onroerend goed

 

Het kan ook voorkomen dat er uitgaven of ontvangsten zijn die geen kosten of opbrengsten zijn, zoals verrekenbare BTW. De BTW-uitgaven resp. BTW-ontvangsten worden eerst betaald (aan de crediteur) resp. ontvangen (van de debiteur) en in het daarop volgende tijdvak (maand, kwartaal of jaar) weer met de fiscus verrekend. Over de gehele looptijd van het project is de kasstroom van de BTW-uitgaven en BTW-ontvangsten gelijk aan de kasstroom van de BTW-aangifte, maar per periode ontstaat er wel een kasstroom ongelijk aan € 0,-

Het wel/niet tonen van de kasstroom van de verrekenbare BTW is een bedrijfseigen instelling. 

 

Door op het icoon  in het scherm Netto Cashflow te klikken worden de kolommen Bruto Cashflow en Aandeel Cashflow getoond.

 

In de kolom ‘Bruto Cashflow’ worden de totale kosten en opbrengsten conform de Stiko-deelneming getoond.

In de kolom ‘Aandeel Cashflow’ kan middels een percentage (op kostenregelniveau) worden aangegeven in hoeverre deze kosten en opbrengsten ook daadwerkelijk uitgaven en ontvangsten zijn. De uitgaven en ontvangsten worden vervolgens (op cashflowniveau) in tijd uitgezet (Formule luidt: bruto cashflow in tijd * % aandeel cashfow = netto cashflow in tijd). 

Voor de BTW-uitgaven en BTW-ontvangsten geldt dat deze in tijd worden uitgezet conform de uitzetting in tijd van de bijbehorende kosten en/of opbrengsten. 

T.a.v. de uitzetting van de BTW-aangifte in tijd kan worden aangegeven of aangifte per maand, kwartaal of jaar plaats vindt. 

Voorbeeld van het scherm Netto Cashflow incl. BTW-cashflow