Gebruiker:

Projecteigenaar.

 

Keurder:

Een functionaris, die belast is met het digitaal verwerken van de Activering Projetcontrol en het keuren van Periodeverslagen, Faseverslagen en Budgetten in Projectcontrol. 

 

ProjectVariant (PV):

Een bepaald scenario van een project in Reaforce.

 

ProjectControl (PC):

Een geactiveerde ProjectVariant in Projectcontrol.

 

Activering Projectcontrol:

Het (éénmalig) activeren van een ProjectVariant voor Projectcontrol. 

 

Projectprognose:

Een, met behulp van Reaforce, berekende dynamische projectprognose (Einde Werk) met een haalbaarheidscashflow. 

 

Periodeverslag (PVG):

Een, met behulp van Projectcontrol, berekende dynamische projectprognose (Einde Werk) met een bewakingscashflow van definitief geboekte projectfacturen (verleden) en projectprognose (toekomst) die per periode wordt gemaakt (bv. per maand, kwartaal). 

 

Faseverslag (FVG):

Een, met behulp van Projectcontrol, berekende dynamische projectprognose (Einde Werk) met een Bewakingscashflow van definitief geboekte projectfacturen (verleden) en projectprognose (toekomst) die behoort bij een bepaald ‘go-no-go-moment’ (bv. afronding VO of DO). 

 

(goedgekeurd) Budget:

Een goedgekeurde hoeveelheid geld welke beschikbaar wordt gesteld voor het aangaan van 1 of meerdere Verplichtingen.

 

Verplichting:

Een overeenkomst met financiële consequenties verbijzonderd naar kosten en opbrengsten die niet hoger mag zijn dan het goedgekeurde Budget.


Actuals:

Definitief geboekte projectfacturen. 

 

Haalbaarheidscashflow

Een, op basis van de in Reaforce ingevoerde Planning en bijbehorende Termijnschema’s, uitgezette geldstroom in de tijd waarbij geen rekening is gehouden met Actuals, zodat er sprake is van een totale geprognosticeerde cashflow. Zie Tab Haalbaarheid – Bruto Cashflow. 

 

Stiko-deelnemingscashflow:

Een, op basis van de in Reaforce ingevoerde Planning en bijbehorende Termijnschema’s, uitgezette geldstroom in de tijd van de Stiko-deelneming waarbij geen rekening is gehouden met Actuals. In deze cashflow komen de kosten en opbrengsten die via de Stiko-deelneming geheel of gedeeltelijk zijn geëlimineerd niet meer voor. Zie Tab Stiko-Deelneming – Bruto Cashflow. 

 

Bewakingscashflow:

Een, op basis van de in Reaforce ingevoerde Planning en bijbehorende Termijnschema’s, uitgezette geldstroom in de tijd waarbij wel rekening is gehouden met Actuals (verleden), waarna alleen voor de resterende periode (toekomst) de cashflow opnieuw wordt geprognosticeerd.

De bruto cashflow van de Stiko-deelneming vormt de basis voor de resterende prognose. 

Zie Tab Bewaking – Bruto Cashflow.

 

Voor het uitzetten in de tijd van de restant Bewakingscashflow zijn er 2 methoden:

  • Naar rato
  • Direct op de eerstvolgende dag

In Reaforce Applicatiebeheer wordt per cashflowgroep ingesteld welke methode wordt toegepast voor de situaties:

  • Actuals < prognose
  • Actuals > prognose

 

In onderstaande voorbeelden worden beide methoden nader toegelicht. 

 

Voorbeeld 1: Prognose naar rato corrigeren

Uit de Haalbaarheidscashflow blijkt dat er t/m periode 3 in totaliteit 300 is geprognosticeerd. 

De stand van de Actuals t/m periode 3 is in totaliteit 200. 

Na het inlezen van de Actuals in de Bewakingscashflow wordt het verschil tussen de Haalbaarheidscashflow en Bewakingscashflow t/m periode 3 ad 100 (300-200), in de Bewakingscashflow verwerkt in de restant periode naar rato van de prognose van de Haalbaarheidscashflow.  

 

 

 

Voorbeeld 2: Prognose direct corrigeren

Uit de Haalbaarheidscashflow blijkt dat er t/m periode 3 in totaliteit 300 is geprognosticeerd. 

De stand van de Actuals t/m periode 3 is in totaliteit 200. 

Na het inlezen van de Actuals in de Bewakingscashflow, wordt het verschil tussen de Haalbaarheidscashflow en Bewakingscashflow t/m periode 3 ad 100 (300-200) in de Bewakingscashflow in zijn geheel verwerkt in periode 4. De verdere, toekomstige (bewakings)cashflow blijft hiermee de prognose van de (haalbaarheids)cashflow volgen.