Als u een opbrengstwaardeberekening heeft toegevoegd, dan worden de gegevens van de berekening op diverse uitvoerschermen getoond.

Hiertoe verschijnt in de Tabstructuur op Functie-, BE-, DP- en PV-niveau een extra tabblad genaamd Opbrengstwaarde met daaronder een viertal uitvoerschermen, waarin u de gegevens van de opbrengstwaardeberekening kunt raadplegen en muteren.

 

Voorbeeld van de Tabstructuur indien er een Opbrengstwaardeberekening is gemaakt

 

In onderstaande paragrafen vindt u een toelichting op de bijbehorende schermen.

 


3.1 Planning en Indexeringen

Hier vindt u een overzicht van de gebruikte parameters. Deze zijn door het opnieuw activeren van de Wizard Opbrengstwaarde te muteren.

 


3.2 Inkomsten en uitgaven

In het bovenste gedeelte van het scherm vindt u een overzicht van de gebruikte parameters. Deze zijn door het opnieuw activeren van de Wizard Opbrengstwaarde te muteren.

Hier heeft u ook de mogelijkheid om de exploitatiekosten te muteren.

 

3.2.1 Exploitatiekosten

Er bestaat de mogelijkheid om vooraf door Reasult BV maximaal 10 bedrijfseigen kostengroepen met daarin een onderverdeling naar maximaal 10 bedrijfseigen kostenregels te laten definiëren. De omschrijving van de kostengroepen en kostenregels wordt op bedrijfsniveau ingesteld en deze kunnen door de individuele gebruiker dus niet worden gewijzigd.

Per kostengroep en per Functiecategorie (Wonen, Parkeren, Bedrijfshuisvesting, Leisure en Utilitair) wordt vervolgens een default termijnschema vastgelegd.

Hiervoor zijn 3 mogelijkheden, namelijk:

  • Lineaire verdeling gedurende de totale looptijd
  • 1 keer per jaar gedurende de totale looptijd, waarbij aangegeven kan worden in welke maand de kosten vallen
  • Invoer van een vast bedrag in 1 of meer maanden.

 

Voor bedrijfseigen kostengroepen die termijnschema 1 of 2 hebben, wordt vervolgens in Reaforce Applicatiebeheer per Functiecategorie (Wonen, Parkeren, Bedrijfshuisvesting, Leisure en Utilitair) per kostenregel een default vastgelegd.

Bij het toevoegen van een opbrengstwaardeberekening worden deze default waarden gebruikt voor het berekenen van de hoogte van de exploitatiekosten.

Het wijzigen van de exploitatiekosten geschiedt vervolgens via het scherm:

  • Inkomsten en Uitgaven of Cashflow metrisch (indien de kostengroep termijnschema 1 of 2 heeft)
  • Cashflow metrisch (indien de kostengroep termijnschema 3 heeft)


De exploitatiekosten in kostengroepen die termijnschema 1 of 2 hebben worden vervolgens met het indexpercentage exploitatie- en verkoopkosten (maand nr./12) per maand geïndexeerd en opgenomen in de cashflow.

De berekening van de exploitatiekosten per maand is als volgt:

(Exploitatiekosten op peildatum*(1+ index%)^(aantal maanden indexering/12))/12

 

De exploitatiekosten in kostengroepen die termijnschema 3 hebben worden niet geïndexeerd; u geeft op het scherm Cashflow metrisch in de betreffende maand een vast (geïndexeerd) bedrag in.

 


3.3 Uitponden (optioneel)

Dit uitvoerscherm is alleen zichtbaar indien het uitpondscenario in de Wizard Opbrengstwaarde is aangevinkt.

Hier heeft u ook de mogelijkheid om de verkoopkosten te muteren.

 

3.3.1 Verkoopkosten

Er bestaat de mogelijkheid om vooraf door Reasult BV in de kostengroep Verkoopkosten maximaal tien bedrijfseigen kostenregels te laten definiëren. De omschrijving van de kostengroep en kostenregels wordt op bedrijfsniveau ingesteld en deze kunnen door de individuele gebruiker dus niet worden gewijzigd.

Vervolgens wordt in Reaforce Applicatiebeheer per Functiecategorie (Wonen, Parkeren, Bedrijfshuisvesting, Leisure en Utilitair) per kostenregel een default vastgelegd.

Bij het toevoegen van een opbrengstwaardeberekening worden deze default waarden gebruikt voor het berekenen van de hoogte van de verkoopkosten als er sprake is van een uitpondscenario.

Het wijzigen van de verkoopkosten geschiedt vervolgens via het scherm Inkomsten en Uitgaven of het scherm Cashlfow metrisch. De verkoopkosten worden vervolgens met het indexpercentage exploitatie- en verkoopkosten (maand nr./12) per maand geïndexeerd en opgenomen in de cashflow.

 


3.4 Cashflow metrisch 

Hier vindt u een overzicht per jaar, per kwartaal of per maand van de kosten en opbrengsten van de opbrengstwaarde.

Per functie/type in Reaforce worden onderstaande gegevens getoond.

Gegevens

Toelichting

1. Exploitatieopbrengsten

Onderverdeeld in (bruto)huurinkomsten, leegstand en overige opbrengsten

2. Exploitatiekosten

Onderverdeeld in exploitatiekosten per kostengroep

3. Cashflow uit (des)investeringen

Onderverdeeld naar Investeringen, Verkoopopbrengsten, Verkoopkosten en Exitwaarde

4. Resultaat

Saldo van Exploitatieopbrengsten -/- Exploitatiekosten -/- Cashflow uit (des)investeringen

 

Tevens wordt op dit scherm de Netto Contante Waarde (DCF-waarde) getoond. Deze wordt berekend door de toekomstige kasstromen conform de Discounted Cashflow Methode (DCF-methode) netto contant te maken naar datum eind bouw (= datum opbrengstwaarde) op functieniveau.

Deze Netto Contante Waarde is gelijk aan de Opbrengstwaarde en wordt automatisch verwerkt in de Reaforce-berekening.

Zie voor een nadere toelichting op de verwerking van de opbrengstwaardeberekening in Reaforce, hoofdstuk 4 in deze handleiding.