Onder de functionaliteit Beheer kunnen per organisatie-eenheid diverse zaken met betrekking tot Defaults, Projecten en Projectbedrijven in Reaforce worden ingesteld.

 


6.1 Defaults

Hier worden de defaultsets die gekoppeld zijn aan een organisatie-eenheid beheerd, zowel voor Gebouwontwikkeling als Bouwprojecten. 

Gebruikers die het recht ‘Defaults’ voor de betreffende Organisatie-eenheid hebben, kunnen de defaultsets beheren. Zie voor een  nadere toelichting op de defaults hoofdstuk 3 in dit document. 

 


6.2 Projecten

Het is mogelijk om een project aan een andere Organisatie-eenheid toe te kennen, de eigenaar van een project of een variant te wijzigen, gebruikers “extra toegang” te geven tot PC’s en publicaties van projecten en de detailgegevens van projecten en onderliggende varianten te bekijken.

 

Indien een gebruiker een project verwijdert in Reaforce wordt deze nog niet definitief verwijderd. Het project is dan vervallen en wordt zichtbaar in applicatiebeheer. Een beheerder kan het project definitief verwijderen of weer actief maken.

 

Ook zit er een archieffunctie in Reaforce. Gebruikers kunnen aangeven dat een project gearchiveerd moet worden (dit heet voorarchiveren). Zodra een project publicaties heeft, anders dan vrije publicaties, dan kan een project alleen nog worden gearchiveerd en niet meer worden verwijderd.

 

Gebruikers die het recht ‘Beheerder projecten’ voor de betreffende Organisatie-eenheid hebben, kunnen de projecten beheren.

 

6.2.1 Lopend 

Via deze functionaliteit kunnen de huidige projecten worden bewerkt. 

 

In de boomstructuur worden tevens alle projecten afgebeeld middels een submap per organisatie-eenheid. Zodra een project geselecteerd is, verschijnen rechts in beeld de varianten behorende bij het geselecteerde project. De dialoog ‘Project’ verschijnt door te dubbelklikken op een project in het rechtervenster als in de boomstructuur de gebruiker is geselecteerd.

 

De dialoog ‘Project’ bestaat uit drie tabbladen, te weten: Algemeen, Varianten en Extra toegang. 

 

Het tabblad ‘Algemeen’ bevat de volgende velden:

Project

naam van het project (niet wijzigbaar)

Eigenaar

eigenaar van project; via knop ‘Eigenaar wijzigen’ kan de eigenaar van het project worden gewijzigd. 

Gemeente

gemeente waar het project wordt uitgevoerd (niet wijzigbaar)

Locatie

locatie van het project (niet wijzigbaar)

Soort

soort project - grond / gebouw (niet wijzigbaar)

Publicaties

Organisatie-eenheid

indicatie die aangeeft of er projectpublicaties zijn (niet wijzigbaar)

naam van de organisatie-eenheid; via knop ‘Organisatie-eenheid wijzigen’ kan de organisatie-eenheid van het project worden gewijzigd

 

Opmerkingen

  • Bij het wijzigen van de projecteigenaar verhuizen alle varianten van de projecteigenaar automatisch mee naar de nieuwe eigenaar.

 

Voorbeeld van het tabblad Algemeen

 

Het tabblad ‘Extra toegang’ bevat een lijst van gebruikers die toegang hebben tot publicaties van het project met daarin de volgende velden:

Gebruiker

naam van gebruiker; met behulp van de knoppen ‘Toevoegen’ en ‘Verwijderen’ is het mogelijk gebruikers toe te voegen en te verwijderen

Functie

functie van de gebruiker in de organisatie

 

 

Door in het rechterscherm op een variant te dubbelklikken verschijnt de dialoog ‘Variant’, deze bestaat uit 1 of 2 tabbladen, te weten: Algemeen en, in het geval van een publicatie, Besluitvorming.

 

Het tabblad ‘Algemeen’ bevat de volgende velden:

Variant

naam van de variant (niet wijzigbaar)

Varianteigenaar

eigenaar van de variant

Publicatiesoort

soort publicatie (niet wijzigbaar, alleen zichtbaar indien gepubliceerd)

Berekend met

geeft het versienummer aan waarmee de publicatie berekend is

 

 

Datum laatste berekening

datum van berekening

Datum laatste wijziging

Datum van laatste wijziging

 

Het tabblad ‘Besluitvorming’ is alleen zichtbaar wanneer de variant gepubliceerd is en bevat een lijst met de status van de besluitvorming met daarin de velden:

Publicatiesoort

publicatiesoort, vooraf gedefinieerde niet wijzigbare soorten

Publicatietype

type publicatie, door de applicatiebeheerder instelbare typen (bijv. kwartaal)

Publicatiedatum

datum en tijdstip van publicatie

Status

geeft aan welke status de keuring heeft: nvt, goedgekeurd, afgekeurd, te keuren

Keuringsdatum

datum waarop de keuring heeft plaatsgevonden

Gekeurd/ te keuren door

naam van de keurder


Opmerkingen

  • Sommige velden zijn bij bepaalde soorten publicaties niet aanwezig (bijv. vrije publicaties hoeven niet gekeurd te worden). 

 

6.2.2. Archief

Via deze functionaliteit kunnen projecten die door een gebruiker zijn gearchiveerd weer actief worden gemaakt. In verband met het bewaren van historie is het niet mogelijk projecten definitief te verwijderen.

 

De dialoog ‘Project Archief’ bevat de volgende velden:

Project

naam van het project (niet wijzigbaar)

Eigenaar

eigenaar van project (niet wijzigbaar)

Gemeente

gemeente waar het project wordt uitgevoerd (niet wijzigbaar)

Locatie

locatie van het project (niet wijzigbaar)

Soort

soort project - grond / gebouw (niet wijzigbaar)

Publicaties

indicatie die aangeeft of er projectpublicaties zijn (niet wijzigbaar)

-

via de knop ‘Activeer’ kan het project weer actief worden gemaakt 

 

Voorbeeld van de dialoog Project Archief

 

Opmerkingen

  • Een project dat weer actief wordt gemaakt blijft eigendom van de oorspronkelijke gebruiker en zal dus ook weer in zijn of haar projectboom in Reaforce te zien zijn.
  • Bij het voorarchiveren van een project door de eigenaar verdwijnen alle varianten (dus inclusief die van anderen, die middels extra toegang varianten ter beschikking hadden) van het project.

 

6.2.3 Vervallen

Via deze functionaliteit kunnen projecten die door een gebruiker verwijderd zijn, definitief worden verwijderd. Een project kan definitief verwijderd worden door met de rechtermuisknop op een project  in de projectboom te klikken en dan te kiezen voor verwijderen. Wanneer een gebruiker een project per ongeluk heeft verwijderd biedt dit onderdeel tevens functionaliteit om een project weer actief te maken. 

 

De dialoog ‘Project vervallen’ bevat de volgende velden:

Project

naam van het project (niet wijzigbaar)

Eigenaar

eigenaar van project; via knop ‘Eigenaar’ kan de eigenaar van het project worden gewijzigd

Gemeente

gemeente waar het project wordt uitgevoerd (niet wijzigbaar)

Locatie

locatie van het project (niet wijzigbaar)

Soort

soort project - grond / gebouw (niet wijzigbaar)

Publicaties

indicatie die aangeeft of er projectpublicaties zijn (niet wijzigbaar)

-

via de knop ‘Activeer’ kan het project weer actief worden gemaakt 

 

Voorbeeld van de dialoog Project Vervallen

 

Opmerkingen

  • Een project dat weer actief wordt gemaakt blijft eigendom van de oorspronkelijke gebruiker en zal dus ook weer in zijn of haar projectboom in Reaforce te zien zijn.

 

6.3 Projectbedrijven (indien Projectcontrol)

Via deze functionaliteit kunnen projectbedrijven worden aangemaakt t.b.v. de koppeling/interface met de administratieve omgeving. In het rechter venster worden alle reeds aangemaakte projectbedrijven weergegeven.

De dialoog ‘Projectbedrijven verschijnt door te dubbelklikken op een projectbedrijf.

 

De dialoog ‘Projectbedrijven’ bevat de volgende velden:

Nummer

administratief nummer van het projectbedrijf

Naam

naam van het bedrijf

Opmerkingen

Actief

 

vrij veld voor eventuele opmerkingen

Alleen actieve bedrijven kunnen geselecteerd worden bij het koppelen van een project. Actieve bedrijven kunnen nog bewerkt 

worden zolang een bedrijf nog niet daadwerkelijk aan een project in Reaforce is gekoppeld.