Op het scherm Winst en Verlies worden kosten en opbrengsten per cashflowregel in de tijd gezet conform het ingestelde termijnschema. 

Deze verdeling in de tijd wordt overgenomen naar het scherm Cashflow, waarna er op het scherm Cashflow nog een aantal bewerkingen plaatsvinden, om zo vanuit de kosten en opbrengsten een juist bedrag aan uitgaven en ontvangsten te genereren. 

Het betreft de volgende bewerkingen:

 • Het instellen van een cashflowaandeel per cashflowregel
 • Het instellen van een betalingstermijn (in dagen) per cashflowregel
 • het verschil tussen geboekte actuals en betaalde actuals verwerken in de betalingstermijn (alleen van toepassing in PC’s)

Daarnaast worden op dit scherm ook (optioneel) de BTW inkomsten en – uitgaven getoond inclusief het moment van de BTW aangifte.

Door deze bewerkingen wordt vanuit het scherm Winst en Verlies een nauwkeurige benadering van de liquiditeitsprognose gecreëerd. 

 


6.1 Instellen van cashflowaandeel 

U kunt op het Cashflow scherm per cashflowregel aangeven hoeveel procent van de kosten resp. opbrengsten daadwerkelijk uitgaven resp. ontvangsten zijn. Door op het icoon ‘Aandeel cashflow’ linksboven in het scherm te klikken worden twee aanvullende kolommen op het scherm getoond; ‘Totaal’ en ‘Aandeel Cashflow’. 

 

In het Cashflow scherm worden de geplande kosten en opbrengsten gecorrigeerd  voor daadwerkelijke inkomsten en uitgaven op basis van het cashflowaandeel

 

De kolom ‘Totaal’ bevatten de totale kosten en opbrengsten vóór correctie. Hier staan dezelfde bedragen als onder de ‘Totaal’ kolom op het Winst en Verlies scherm.

De kolom ‘Aandeel Cashflow’ toont in hoeverre een cashflowregel daadwerkelijk uitgaven of ontvangsten zijn. Dit wordt uitgedrukt in een percentage. 

De activeringszone onder de kolom ‘Aandeel Cashflow’ opent een invoerkaart waarin u het juiste percentage per cashflowregel kunt muteren.

 


6.2 Instellen betalingstermijn

U kunt op het Cashflow scherm tevens per cashflowregel zien hoeveel van de geboekte actuals daadwerkelijk betaald zijn. Deze betaalde actuals worden getoond in de kolom ‘Actuals’. Door op de knop ‘Debiteuren/Crediteuren stand’ linksboven in het scherm te klikken worden twee aanvullende kolommen op het scherm getoond; ‘Debiteuren & Crediteuren’ en ‘Betalingstermijn’. 

 

In het Cashflow scherm worden de geplande uitgaven en ontvangsten opgeschoven in de tijd op basis van de betalingstermijn

 

De kolom ‘Debiteuren & Crediteuren’ toont het verschil tussen geboekte en betaalde actuals, gecorrigeerd met het cashflowaandeel. 

De kolom ‘Betalingstermijn’ geeft aan met hoeveel dagen het restant cashflowbedrag in tijd moeten worden opgeschoven t.o.v. het termijnschema zoals dat is ingesteld op het scherm Winst en Verlies.

De activeringszone onder de kolom ‘Betalingstermijn’ opent een invoerkaart waarin u de betalingstermijn (in dagen) kunt invoeren.  

Het verschil tussen geboekte en betaalde actuals (Debiteuren/Crediteurenstand) wordt vanaf importdatum lineair in de betalingstermijn uitgezet. 

Het restant prognosebedrag wordt uitgezet in de tijd conform het ingestelde termijnschema (op scherm Winst en Verlies) + betalingstermijn

 


6.3 Rekenvoorbeeld van kosten en opbrengsten naar inkomsten en uitgaven 

Onderstaand voorbeeld geeft de situatie van een PC-variant aan.

Uitgangssituatie:

Datum start project is 01-01-2020

Bedrag op cashflowregel 1 = 100.000 en wordt met het termijnschema (op scherm Winst en Verlies) als volgt verdeeld:

 • 1 lineaire betaling ad 50.000 in wk 2 t/m wk 4 (januari 2020) 
 • 1 lineaire betaling ad 50.000 in wk 15 t/m wk 17 (april 2020) 

Geboekte actuals t/m 31-01-2020 = 40.000

Betaalde actuals t/m 31-01-2020 = 25.000

Betalingstermijn = 29 dagen

 

De weergave op de schermen is dan als volgt:

 • Scherm Winst en Verlies toont:
  1. geboekte Actuals t/m importdatum (indien PC)
  2. restant prognosebedrag uitgezet in de tijd conform het termijnschema
 • Scherm Cashflow toont:
  1. betaalde Actuals t/m importdatum (indien PC)
  2. het verschil tussen geboekte en betaalde actuals (Debiteuren/Crediteurenstand) wordt vanaf importdatum lineair in de betalingstermijn uitgezet
  3. restant prognosebedrag uitgezet in de tijd conform het termijnschema + betalingstermijn

 

Weergave op het scherm Winst en Verlies:

 • In de kolom Actuals en in de periode t/m 31-01-2020 worden de geboekte Actuals getoond (40.000)
 • Het verschil tussen het prognosebedrag t/m 31-01-2020 (50.000) en de geboekte Actuals (40.000) leidt in het termijnschema tot een nieuw prognosebedrag ad 10.000 in week 5 (februari 2020).
 • De verwachte prognose voor april 2020 (wk 15 t/m wk 17) ad 50.000 blijft gehandhaafd.  

 

Weergave op het scherm Cashflow: 

 • In de kolom Actuals en in de periode t/m 31-01-2020 worden de betaalde Actuals getoond (25.000)
 • Het verschil tussen de geboekte Actuals t/m 31-01-2020 (40.000) en de betaalde Actuals t/m 31-01-2020) (25.000) wordt getoond in de kolom Debiteuren en Crediteuren en vanaf importdatum (1 februari) lineair in de betalingstermijn ad 29 dagen uitgezet

        Dit leidt tot de uitzetting in tijd van het crediteurenbedrag ad 15.000 in de maand februari 2020.

 • De restant prognosebedragen:
 • In week 5
 • in week 15 t/m 17
 • worden met een betalingstermijn ad 29 dagen opgeschoven en getoond in:
  • in week 9
  • in week 19 t/m 21

Voorbeeld van het scherm Winst en Verlies en Cashflow