5.1 Indexering Grondaankopen

Per aankoop wordt een ‘Startdatum indexering’ in plaats van een ‘Peildatum indexering’ toegepast. Op deze manier is er dus een periode waarin niet geïndexeerd wordt (tot startdatum index) en een periode waarin dat wel het geval is (vanaf startdatum index).

Dit betekent dus dat:

  • alle betalingen die plaatsvinden vóór ‘Startdatum indexering’ worden niet geïndexeerd
  • alle betalingen die plaatsvinden ná ‘Startdatum indexering’ worden geïndexeerd. De in de tijd uitgezette maandbedragen worden vanaf Startdatum indexering tot betalingsdatum op maandbasis geïndexeerd met het indexeringspercentage  van de betreffende grondaankoop. 

 


5.2 Indexering overige kosten en opbrengsten

De overige kosten en opbrengsten worden in de GREX op peildatum ingegeven en met behulp van een termijnschema op maandbasis in tijd uitgezet. Deze maandbedragen worden vervolgens vanaf peildatum tot betalingsdatum op maandbasis geïndexeerd met de kosten- resp. opbrengstenindex per periode van de betreffende cashflowgroep. 

 

Geïndexeerde bedrag per maand = (bedrag op peildatum*(1+index% van de betreffende periode)^(aantal maanden indexering/12))/12

Deze geïndexeerde bedragen worden vervolgens getoond op het scherm Cashflow metrisch. 

 

Voorbeeld: 

Totaalbedrag op peildatum 10-2017 = € 60.000,-

Dit bedrag wordt lineair in tijd uitgezet in 6 maanden, vanaf 10-2017. ( = € 10.000,- per maand). 

Index% 2017 = 2,00%

Index% 2018 = 4,00%

 

Het geïndexeerde bedrag per maand wordt dan als volgt: 

10-2017

10.000

11-2017

10.017

12-2017

10.033

01-2018

10.066

02-2018

10.099

03-2018

10.132

 


5.3 Renteberekening GREX

Kosten en opbrengsten van de GREX worden met behulp van een termijnschema op maandbasis in tijd uitgezet.

Vervolgens wordt in Reaforce de financieringsrente op maandbasis berekend over de cumulatieve bruto cashflow. 

 

Formule voor de financieringsrenteberekening:

Financieringsrente maand x = 

((Cum. bruto cashflow einde van maand x-1 + Cum. bruto cashflow einde maand x) / 2) * (rentepercentage/12)

 

Het is mogelijk om de financieringsrente op maandbasis te berekenen gebruik makend van ofwel rentepercentage 1 of rentepercentage 2. 

Hierbij geldt voor het te hanteren rentepercentage per maand: 

  • Rentepercentage 1, indien de cumulatieve bruto cashflow positief is aan het einde van de betreffende maand
  • Rentepercentage 2, indien de cumulatieve bruto cashflow negatief is aan het einde van de betreffende maand

 


5.4 Niet terug te vorderen BTW GREX

In grondontwikkelingsprojecten kan een post Niet terug te vorderen BTW worden berekend indien nodig. Dit zou b.v. van toepassing kunnen zijn indien er in de grondexploitatie geen bouwrijpe grond wordt verkocht.

De specificatie van de opbouw van het BTW-bedrag wordt getoond op het scherm GREX – Budgetoriëntatie (indien bovenin het scherm het icoon  is geactiveerd).

Voorbeeld van het scherm Budgetoriëntatie incl. BTW-grondslagen en BTW-bedragen

 

Voor de berekening van het BTW-bedrag per kostenregel wordt gebruik gemaakt van:

  • BTW-grondslag% (voor het hoge, lage en vrijgestelde BTW-tarief)
  • Het hoge, lage en vrijgestelde BTW-tarief dat van toepassing is op datum start project

 

Het totale BTW-bedrag per kostenregel wordt als volgt berekend:

De som van (BTW-grondslag% Hoog * Hoge BTW-tarief) + (BTW-grondslag% Laag * Lage BTW-tarief) + (BTW-grondslag% Vrijgesteld * Vrijgesteld BTW-tarief)

Het totaalbedrag van de BTW is vervolgens de som van de BTW-bedragen van de individuele kostenregels. 

 

Het bedrag op de kostenregel ‘Niet terug te vorderen BTW’ wordt vervolgens als volgt berekend:

Totaalbedrag van de BTW * % niet terug te vorderen BTW 

 

In Reaforce applicatiebeheer kan een default waarde worden vastgelegd voor:

  • BTW-grondslagen (per kostenregel)
  • % niet terug te vorderen BTW

 


5.5 Indexering Opstal

Kosten en opbrengsten worden in de Opstal op peildatum ingegeven. Deze bedragen worden vervolgens conform onderstaande tabel geïndexeerd. 

Kostenregel

Indexering van

Indexering

Grondkosten

Peildatum

tot start bouw

Bouwkosten

Peildatum

t/m medio bouwperiode

Bijkomende kosten

Peildatum

tot start bouw

Ontwikkelingskosten

Peildatum

tot start bouw

Ontwikkelingswinst

Peildatum

tot start bouw

Verkoopwaarde bij type koopwoningen of koopparkeerplaatsen *

Peildatum

tot start bouw

Verkoopwaarde bij overige typen

Peildatum

t/m eind bouw

‘* Indien Methode van Waardebepaling = Koopsom

 

De geïndexeerde bedragen worden vervolgens met behulp van een termijnschema in tijd uitgezet en getoond op het scherm Cashflow metrisch. 

 


5.6 Renteberekening Opstal

Kosten en opbrengsten van de Opstal worden met behulp van een termijnschema op maandbasis in tijd uitgezet.

Vervolgens wordt in Reaforce de financieringsrente op maandbasis berekend over de cumulatieve bruto cashflow. 

 

Financieringsrente maand x = ((Cum. bruto cashflow maand x-1 + Cum. bruto cashflow maand x)/2)*(rentepercentage/12)