INHOUDSOPGAVE


Inleiding

In Reaturn TM is het mogelijk om referenties per complex aan te leveren. Dit om te voldoen aan de NRVT-eisen en ter onderbouwing van de comparatieve methode. Het invoeren van referenties kan op elk gewenst niveau. De schermen zijn bereikbaar onder Woningen/Parkeren/COG > Referenties. De schermen bestaan uit een download- en uploadknop. Wanneer er is ingelogt vanuit de taxateursrol of vastgoedmanagersrol (TM Corporaties) kunnen de referentie templates worden gedownload door te klikken op hiervoor bestemde de download knop. Hierdoor wordt er een XLS-template gedownload. Voor wooncomplexen, parkeercomplexen en COG-complexen gelden afzonderlijke templates. Voor enkele velden geldt een invoerverplichting en/of notatieverplichting. Hiermee bevordert Reaturn TM de data kwaliteit van de referenties waardoor enerzijds verdere analyses mogelijk zijn in Qlikview en R&A en anderzijds de referenties correct worden weergegeven op het taxatierapport. 


Uploadproces

Wanneer de XLS-template is ingevuld door de taxateur/vastgoedmanager kan deze via de uploadknop worden geupload in Reaturn TM. Het uploaden van de XLS-template mag alleen voor complexen die voldoen aan onderstaande criteria.


UploadcriteriaMelding in uploadscherm
Er worden geen referenties geupload voor een complex met de status 91 en 92.Er zijn complexen in status 91,92. Voor deze complexen wordt de data genegeerd. De import wordt nu in de achtergrond verwerkt, u kunt dit scherm sluiten. (Indien alle complexen binnen de referentie upload de status 91,92 hebben verschijnt de melding: Alle betreffende complexen zijn in status 91,92. Er worden geen referenties verwerkt.)
Het complex moet zijn toegekend aan de taxateur of taxateursgroep (Vastgoedmanager TM Corporaties).Voor de volgende complexen mag je geen waardes uploaden + Complex ID.
Uploaden van referenties is toegestaan tot en met de taxatiestatus 21/31/41 (22/32/42 TM Corporaties).Voor de volgende complexen mag je geen waardes uploaden + Complex ID.
De referentietemplates moeten bij het corresponderende schermen worden geupload (bv: de template woningen moet via het scherm woningen worden geupload). Bij de upload op een willekeurig niveau moet tenminste één complex van het corresponderende type aanwezig zijn.Voor de volgende complexen mag je geen waardes uploaden + Complex ID.
Uploaden van referenties is alleen toegestaan vanuit de taxateursrol (Vastgoedmanagersrol TM Corporaties).Alleen gebruikers met de rol: Taxateur, vastgoedmanager, db_owner mag dit uploaden.
De kolom vastgoedtype in de XLS-template woningen moet de waarde 'woningen' hebben. De XLS-template parkeren moet de waarde 'parkeren' hebben. Voor de XLS-template COG moet hier de waarde 'COG' staan.Je hebt in de vastgoed type kolom de volgende ongeldige waardes staan: 'Waarde'
Tijdens een actief uploadproces of minder dan 1 minuut na het uploaden van een template is het uploaden van een nieuwe XLS-template niet toegestaan.Er is nog een upload bezig of minder dan 1 minuut geleden gestart.
Voor de kolomnamen waarbij een getalnotatie verplicht is mogen alléén getallen worden aangeleverd.Rij x, 'Waarde' is geen juiste waarde voor 'kolomnaam'.

Het verwerken van de referenties gebeurd op de achtergrond waardoor tijdens dit proces gebruik kan worden gemaakt van Reaturn TM. Zolang het proces draait wordt de performance tijdelijk verlaagd. Indien niet wordt voldaan aan de invoerverplichting en/of notatieverplichting wordt tijdens het uploaden het volledige bestand afgekeurd. Na het succesvol afronden van het proces zijn de referenties gekoppeld aan de complexen en direct beoordeelt. De geuploade template is beschikbaar door deze opnieuw te downloaden. De referenties, koppelingen en beoordelingen kunnen worden gewijzigd door de template opnieuw te uploaden. Tijdens een nieuwe upload worden alle referenties vervangen door nieuwe referenties voor de complexen die zijn vermeld in de nieuw geuploade template. Wanneer voor een complex geen referenties in een upload wordt aangeleverd, waar voor dat complex eerder in de taxatieronde wél referenties waren aangeleverd, leidt dit er niet toe dat deze referenties worden verwijderd. Het is dus niet mogelijk om alle referenties in een eerdere aanlevering te verwijderen zonder nieuwe referenties toe te voegen. Bij het openen van een nieuwe taxatieronden is de XLS-template altijd leeg met uitzondering van de complex ID's, complex namen en parent namen.


Het uploadproces kan worden gevolgd in de schermen Woningen/Parkeren/COG > Referenties. In dit scherm wordt de volgende data weergegeven:

 • Upload ID: Bij elke upload wordt er een opvolgende upload ID aangemaakt. Dit geldt zowel voor woningen, parkeren als COG waardoor de upload ID's mogelijk niet opvolgend zijn. De 40 meeste recente upload ID's zijn zichtbaar.
 • Start tijd: Datum en tijd van starten uploadproces.
 • Eind tijd: Datum en tijd van afronden uploadproces.
 • Aantal waarden: Het totaal aantal waarden dat is ingevoerd in de XLS-template. Max 27 per referentie.
 • Foutieve waarden: Het totaal aantal afgekeurde waarden op basis van onderstaande criteria.
 • Verwerkte waarden: Het totaal aantal geslaagde waarden op basis van onderstaande criteria.
 • Upload succesvol: Als hier een vinkje verschijnt is de upload succesvol afgerond. Indien niet wordt voldaan aan onderstaande criteria of het proces is onderbroken komt hier geen vinkje te staan.
 • Melding: Hier wordt de melding gegeven, behorende bij het slagen, mislukken of de status van de upload. De volgende meldingen kunnen worden gegeven:
  • Upload ID aangemaakt.
  • De import wordt nu in de achtergrond verwerkt, u kunt dit scherm sluiten.
  • Data check.
  • Oude referenties verwijderen.
  • Nieuwe referenties aanmaken.
  • Waardes zetten.
  • Import succesvol afgerond.
  • Datafout, zie handleiding voor meer informatie. Rij 1, 2, 3 enz... Op dit moment is niet voldaan aan één of meer criteria en wordt de gehele import afgekeurd. De rij geeft het rijnummer in Excel aan waar niet is voldaan aan de criteria. De kolom geeft de kolomnaam aan van de eerste foutieve rij weer. Let op! De melding is gemaximaliseerd op het aantal tekens en zal dus bij een grote hoeveelheid data-upload fouten niet volledig zijn. De actie is om de data aan te passen en het bestand opnieuw te uploaden.
  • Import mislukt. Deze melding verschijnt wanneer het proces onverwacht is gestopt. Dit kan gebeuren doordat de server is gereset of is vastgelopen. Wanneer de server weer actief is kan het bestand opnieuw worden geupload.


Onderstaande flowdiagram laat het uploadproces nogmaals gevisualiseerd zien.Het is ook mogelijk om als asset manager of portefeuille manager de XLS-template woningen en COG te downloaden. Het is echter niet mogelijk om een template te uploaden in Reaturn TM vanuit de rol van asset manager of portefeuille manager. Indien de ronde is gesloten worden de referenties weggeschreven in het snapshot en zijn deze zichtbaar in Qlikview en R&A. De bestaande analyse-mogelijkheden zijn gehandhaafd. De referenties worden eveneens getoond in het taxatierapport. 


Uploadcriteria

1) Automatisch gevuld

2) Invoerverplichting

3) Verplichte notatie

Referentie template woningen

KolomnaamNotatieOmschrijving

Complex ID (1,2)

###Dit is een unieke code per complex en wordt aangemaakt door Reaturn TM. De complex ID wordt eenmalig aangemaakt en blijft hetzelfde zolang het complex in de portefeuille aanwezig is. Het complex ID moet altijd aanwezig zijn in de XLS-template tijdens een upload. Als het complex ID niet is ingevuld kunnen de referenties niet worden gekoppeld.
Complex naam (1)###De taxateur/vastgoedmanager krijgt hierbij alléén de complex namen te zien waaraan het taxatiebedrijf (in geval van taxateur) is toegekend. Wanneer de template voor de eerste keer wordt opgevraagd in een open ronde zijn alle relevante complex namen zichtbaar. Wanneer de XLS-template opnieuw wordt gedownload nadat deze al eens in een open ronde is geupload, ziet de taxateur de upgeloade template inclusief de complex namen waaraan nog geen referenties zijn gekoppeld.
Parent naam (1)###Het bovenliggend niveau van een specifiek complex. Dit veld wordt slechts ter illustratie getoond.
Referentie ID###Dit is een unieke code per referentie en wordt aangemaakt door Reaturn TM. Indien de XLS-template wordt geupload en vervolgens weer gedownload is het referentie ID zichtbaar. Wanneer de template voor de eerste keer in een open ronde wordt gedownload is dit veld leeg. Een eventuele waarde wordt genegeerd.
Vastgoed type (2,3)

Woningen

Het vastgoedtype is altijd woningen. Dit veld is ingebouwd zodat voor mixed use complexen zowel woningen als COG referenties kunnen worden upgeload. Er geldt hierbij een invoerverplichting en notatie verplichting. Indien het veld niet is ingevuld of er wordt een andere waarde ingevoerd dan 'woningen' dan wordt de referentie niet gekoppeld aan het getaxeerde complex.
Referentie type (2,3)
 • Beleggingstransactie
 • Kooptransactie
 • Huurtransactie
 • Aanbodreferentie koop
 • Aanbodreferentie huur
De taxateur/vastgoedmanager heeft de mogelijkheid om vijf verschillende type referenties weer te geven. Afhankelijk van de referentie type wordt de referentie in een specifieke layout getoond in het taxatierapport. De referentie type is een verplicht veld binnen de XLS-template (WON). Indien wordt afweken van de invoerverplichting of notatieverplichting of het veld wordt niet ingevoerd zal er tijdens het uploaden een foutmelding worden weergegeven en worden de referenties niet ingevoerd in Reaturn TM.
Complex type###Het complex type is een vrij invoerveld. Hierbij kan worden gedacht aan een appartementencomplex, rijwoningen, mixed use complex enz.
Plaats###De plaats is een vrij invoerveld.
Adres###Het adres is een vrij invoerveld.
Postcode###De postcode is een vrij invoerveld.
Bouwjaar###Het bouwjaar is een getal.
Energielabel (3)
 • A++++
 • A+++
 • A++
 • A+
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • Onbekend

Bij de invoer van het energielabel geldt een notatieverplichting. Indien het energielabel niet bekend is kan hier 'Onbekend' worden ingevoerd. Het energielabel is geen verplicht invoerveld waardoor er ook kan worden gekozen om het veld leeg te laten.
Grondsituatie (3)
 • Vol eigendom
 • Erfpachtrecht
 • Recht van opstal

Voor de grondsituatie geldt een notatieverplichting. Indien een andere waarde wordt opgegeven worden de referenties niet ingevoerd in Reaturn TM. Voor de grondsituatie geldt geen invoer verplichting waardoor er ook kan worden gekozen om het veld leeg te laten.
Aantal woningen###Het aantal woningen is een getal.
Aantal pp + overig###Het aantal parkeerplaatsen en overige ruimten is een getal.
GO (m²) totaal###Het aantal vierkante meters is een getal. Er mag hierbij geen gebruik worden gemaakt van decimalen.
Kadastraal oppervlak (m²)###Het kadastraal oppervlak is een getal. Er mag hierbij geen gebruik worden gemaakt van decimalen.
HI per jaar###De huurinkomsten per jaar moet als getal worden aangeleverd en wordt in het taxatierapport afgerond op hele decimalen.
THI per jaar###De theoretische huurinkomsten per jaar moet als getal worden aangeleverd en wordt in het taxatierapport afgerond op hele decimalen.
Transactieprijs / vraagprijs (k.k.) (2)###De transactieprijs bij een beleggingstransactie of kooptransactie moet als getal worden aangeleverd. Indien in het veld 'referentie type' is gekozen voor een 'aanbodreferentie koop' kan in dit veld de vraagprijs worden aangeleverd als getal. Zowel de transactieprijs als vraagprijs worden als kosten koper bedragen in het taxatierapport weergegeven. Indien er sprake is van een huurtransactie moet hier de transactieprijs per jaar worden ingevoerd. Als er sprake is van een 'aanbodreferentie huur' moet de vraagprijs per jaar worden ingevoerd. In het taxatierapport word zowel de transactieprijs en vraagprijs van een huurtransactie en aanbodreferentie huur weergegeven als de huur per maand.
Leegwaarde ratio###De leegwaarde ratio moet als percentage worden weergegeven. Hierbij mag worden gekozen voor de notatie '0,85' of 85%. Let hierbij op dat de waarde '80' zal worden weergegeven als 8.000%. Het percentage wordt in het taxatierapport afgerond op 2 decimalen.
BAR (v.o.n.) THI###Het bruto aanvangsrendement kosten koper op basis van de theoretische huurinkomsten moet als percentage worden weergegeven. Hierbij mag worden gekozen voor de notatie '0,15' of 15%. Let hierbij op dat de waarde '15' zal worden weergegeven als 1.500%. Het percentage wordt in het taxatierapport afgerond op 2 decimalen.
Factor (k.k.) THI###De factor kosten koper op basis van de theoretische huurinkomsten moet als getal worden weergegeven. De factor wordt in het taxatierapport afgerond op 2 decimalen.
Transactiedatum###Indien er sprake is van een beleggingstransactie, kooptransactie of huurtransactie kan hier de transactiedatum worden ingevoerd. De notatie is niet relevant. Er mag dus worden gekozen om de notatie '01/01/1900' te hanteren maar een notatie 'Q4 '17' is ook toegestaan. Indien als referentie type is gekozen voor een aanbodreferentie koop/huur kan er worden gekozen om hier de notatie 'te koop' of 'te huur' in te voeren.
Opmerkingen###Vrije tekst.
Algemene beoordeling t.o.v. getaxeerde complex (2)###De algemene beoordeling van de referentie ten opzichte van het getaxeerde complex is verplicht. Indien dit veld wordt leeg gelaten wordt de referentie niet gekoppeld aan het getaxeerde complex.
Locatie (2,3)
 • Beter
 • Vergelijkbaar
 • Slechter
In het veld 'locatie' moet worden aangegeven of de referentie in een betere, vergelijkbare of slechtere omgeving is gelegen ten opzichte van het getaxeerde complex. Het veld is verplicht en er geldt hierbij ook een verplichte notatie. Indien dit veld leeg wordt gelaten of een andere notatie wordt gebruikt wordt de referentie niet gekoppeld aan het getaxeerde complex.
Gebouw (2,3)
 • Beter
 • Vergelijkbaar
 • Slechter
In het veld 'gebouw' moet worden aangegeven of de referentie een beter, vergelijkbaar of slechter gebouw is ten opzichte van het getaxeerde complex. Het veld is verplicht en er geldt hierbij ook een verplichte notatie. Indien dit veld leeg wordt gelaten of een andere notatie wordt gebruikt wordt de referentie niet gekoppeld aan het getaxeerde complex.
Markt (2,3)
 • Beter
 • Vergelijkbaar
 • Slechter
In het veld 'markt' moet worden aangegeven of de referentie in betere, vergelijkbare of slechtere marktomstandigheden is verkocht/verhuurd of wordt aangeboden ten opzichte van het getaxeerde complex. Het veld is verplicht en er geldt hierbij ook een verplichte notatie. Indien dit veld leeg wordt gelaten of een andere notatie wordt gebruikt wordt de referentie niet gekoppeld aan het getaxeerde complex.
Duurzaamheid (2,3)
 • Beter
 • Vergelijkbaar
 • Slechter
In het veld 'duurzaamheid' moet worden aangegeven of de duurzaamheid van de referentie beter, vergelijkbaar of slechter is ten opzichte van het getaxeerde complex. Het veld is verplicht en er geldt hierbij ook een verplichte notatie. Indien dit veld leeg wordt gelaten of een andere notatie wordt gebruikt wordt de referentie niet gekoppeld aan het getaxeerde complex.

Referentie template parkeren (uitsluitend voor TM Corporaties)

KolomnaamNotatieOmschrijving

Complex ID (1,2)

###Dit is een unieke code per complex en wordt aangemaakt door Reaturn TM. De complex ID wordt eenmalig aangemaakt en blijft hetzelfde zolang het complex in de portefeuille aanwezig is. Het complex ID moet altijd aanwezig zijn in de XLS-template tijdens een upload. Als het complex ID niet is ingevuld kunnen de referenties niet worden gekoppeld.
Complex naam (1)###De taxateur/vastgoedmanager krijgt hierbij alléén de complex namen te zien waaraan het taxatiebedrijf (in geval van taxateur) is toegekend. Wanneer de template voor de eerste keer wordt opgevraagd in een open ronde zijn alle relevante complex namen zichtbaar. Wanneer de XLS-template opnieuw wordt gedownload nadat deze al eens in een open ronde is geupload, ziet de taxateur de upgeloade template inclusief de complex namen waaraan nog geen referenties zijn gekoppeld.
Parent naam (1)###Het bovenliggend niveau van een specifiek complex. Dit veld wordt slechts ter illustratie getoond.
Referentie ID###Dit is een unieke code per referentie en wordt aangemaakt door Reaturn TM. Indien de XLS-template wordt geupload en vervolgens weer gedownload is het referentie ID zichtbaar. Wanneer de template voor de eerste keer in een open ronde wordt gedownload is dit veld leeg. Een eventuele waarde wordt genegeerd.
Vastgoed type (2,3)

Parkeren

Het vastgoedtype is altijd parkeren. Dit veld is ingebouwd zodat voor mixed use complexen zowel woningen als COG referenties kunnen worden upgeload. Er geldt hierbij een invoerverplichting en notatie verplichting. Indien het veld niet is ingevuld of er wordt een andere waarde ingevoerd dan 'woningen' dan wordt de referentie niet gekoppeld aan het getaxeerde complex.
Referentie type (2,3)
 • Beleggingstransactie
 • Kooptransactie
 • Huurtransactie
 • Aanbodreferentie koop
 • Aanbodreferentie huur
De taxateur/vastgoedmanager heeft de mogelijkheid om vijf verschillende type referenties weer te geven. Afhankelijk van de referentie type wordt de referentie in een specifieke layout getoond in het taxatierapport. De referentie type is een verplicht veld binnen de XLS-template (WON). Indien wordt afweken van de invoerverplichting of notatieverplichting of het veld wordt niet ingevoerd zal er tijdens het uploaden een foutmelding worden weergegeven en worden de referenties niet ingevoerd in Reaturn TM.
Complex type###Het complex type is een vrij invoerveld. Hierbij kan worden gedacht aan een ondergrondse parkeergarage, garageboxen, parkeerterrein op maaiveld enz.
Plaats###De plaats is een vrij invoerveld.
Adres###Het adres is een vrij invoerveld.
Postcode###De postcode is een vrij invoerveld.
Bouwjaar###Het bouwjaar is een getal.
Energielabel (3)
 • A++++
 • A+++
 • A++
 • A+
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • Onbekend

Bij de invoer van het energielabel geldt een notatieverplichting. Indien het energielabel niet bekend is kan hier 'Onbekend' worden ingevoerd. Het energielabel is geen verplicht invoerveld waardoor er ook kan worden gekozen om het veld leeg te laten.
Grondsituatie (3)
 • Vol eigendom
 • Erfpachtrecht
 • Recht van opstal

Voor de grondsituatie geldt een notatieverplichting. Indien een andere waarde wordt opgegeven worden de referenties niet ingevoerd in Reaturn TM. Voor de grondsituatie geldt geen invoer verplichting waardoor er ook kan worden gekozen om het veld leeg te laten.
Aantal pp + overig###Het aantal parkeerplaatsen en overige ruimten is een getal.
Kadastraal oppervlak (m²)###Het kadastraal oppervlak is een getal.
HI per jaar###De huurinkomsten per jaar moet als getal worden aangeleverd en wordt in het taxatierapport afgerond op hele decimalen.
THI per jaar###De theoretische huurinkomsten per jaar moet als getal worden aangeleverd en wordt in het taxatierapport afgerond op hele decimalen.
Transactieprijs / vraagprijs (k.k.) (2)###De transactieprijs bij een beleggingstransactie of kooptransactie moet als getal worden aangeleverd. Indien in het veld 'referentie type' is gekozen voor een 'aanbodreferentie koop' kan in dit veld de vraagprijs worden aangeleverd als getal. Zowel de transactieprijs als vraagprijs worden als kosten koper bedragen in het taxatierapport weergegeven. Indien er sprake is van een huurtransactie moet hier de transactieprijs per jaar worden ingevoerd. Als er sprake is van een 'aanbodreferentie huur' moet de vraagprijs per jaar worden ingevoerd. In het taxatierapport word zowel de transactieprijs en vraagprijs van een huurtransactie en aanbodreferentie huur weergegeven als de huur per maand.
Leegwaarde ratio###De leegwaarde ratio moet als percentage worden weergegeven. Hierbij mag worden gekozen voor de notatie '0,85' of 85%. Let hierbij op dat de waarde '80' zal worden weergegeven als 8.000%. Het percentage wordt in het taxatierapport afgerond op 2 decimalen.
BAR (v.o.n.) THI###Het bruto aanvangsrendement kosten koper op basis van de theoretische huurinkomsten moet als percentage worden weergegeven. Hierbij mag worden gekozen voor de notatie '0,15' of 15%. Let hierbij op dat de waarde '15' zal worden weergegeven als 1.500%. Het percentage wordt in het taxatierapport afgerond op 2 decimalen.
Factor (k.k.) THI###De factor kosten koper op basis van de theoretische huurinkomsten moet als getal worden weergegeven. De factor wordt in het taxatierapport afgerond op 2 decimalen.
Transactiedatum###Indien er sprake is van een beleggingstransactie, kooptransactie of huurtransactie kan hier de transactiedatum worden ingevoerd. De notatie is niet relevant. Er mag dus worden gekozen om de notatie '01/01/1900' te hanteren maar een notatie 'Q4 '17' is ook toegestaan. Indien als referentie type is gekozen voor een aanbodreferentie koop/huur kan er worden gekozen om hier de notatie 'te koop' of 'te huur' in te voeren.
Opmerkingen###Vrije tekst.
Algemene beoordeling t.o.v. getaxeerde complex (2)###De algemene beoordeling van de referentie ten opzichte van het getaxeerde complex is verplicht. Indien dit veld wordt leeg gelaten wordt de referentie niet gekoppeld aan het getaxeerde complex.
Locatie (2,3)
 • Beter
 • Vergelijkbaar
 • Slechter
In het veld 'locatie' moet worden aangegeven of de referentie in een betere, vergelijkbare of slechtere omgeving is gelegen ten opzichte van het getaxeerde complex. Het veld is verplicht en er geldt hierbij ook een verplichte notatie. Indien dit veld leeg wordt gelaten of een andere notatie wordt gebruikt wordt de referentie niet gekoppeld aan het getaxeerde complex.
Gebouw (2,3)
 • Beter
 • Vergelijkbaar
 • Slechter
In het veld 'gebouw' moet worden aangegeven of de referentie een beter, vergelijkbaar of slechter gebouw is ten opzichte van het getaxeerde complex. Het veld is verplicht en er geldt hierbij ook een verplichte notatie. Indien dit veld leeg wordt gelaten of een andere notatie wordt gebruikt wordt de referentie niet gekoppeld aan het getaxeerde complex.
Markt (2,3)
 • Beter
 • Vergelijkbaar
 • Slechter
In het veld 'markt' moet worden aangegeven of de referentie in betere, vergelijkbare of slechtere marktomstandigheden is verkocht/verhuurd of wordt aangeboden ten opzichte van het getaxeerde complex. Het veld is verplicht en er geldt hierbij ook een verplichte notatie. Indien dit veld leeg wordt gelaten of een andere notatie wordt gebruikt wordt de referentie niet gekoppeld aan het getaxeerde complex.
Duurzaamheid (2,3)
 • Beter
 • Vergelijkbaar
 • Slechter
In het veld 'duurzaamheid' moet worden aangegeven of de duurzaamheid van de referentie beter, vergelijkbaar of slechter is ten opzichte van het getaxeerde complex. Het veld is verplicht en er geldt hierbij ook een verplichte notatie. Indien dit veld leeg wordt gelaten of een andere notatie wordt gebruikt wordt de referentie niet gekoppeld aan het getaxeerde complex.

Referentie template COG

KolomnaamNotatieOpmerkingen

Complex ID (1,2)

###Dit is een unieke code per complex en wordt aangemaakt door Reaturn TM. De complex ID wordt eenmalig aangemaakt en blijft hetzelfde zolang het complex in de portefeuille aanwezig is. Het complex ID moet altijd aanwezig zijn in de XLS-template tijdens een upload. Als het complex ID niet is ingevuld kunnen de referenties niet worden gekoppeld.
Complex naam (1)###De taxateur/vastgoedmanager krijgt hierbij alléén de complex namen te zien waaraan het taxatiebedrijf (in geval van taxateur) is toegekend. Wanneer de template voor de eerste keer wordt opgevraagd in een open ronde zijn alle relevante complex namen zichtbaar. Wanneer de XLS-template opnieuw wordt gedownload nadat deze al eens in een open ronde is geupload, ziet de taxateur de upgeloade template inclusief de complex namen waaraan nog geen referenties zijn gekoppeld.
Parent naam (1)###Het bovenliggend niveau van een specifiek complex. Dit veld wordt slechts ter illustratie getoond.
Referentie ID###Dit is een unieke code per referentie en wordt aangemaakt door Reaturn TM. Indien de XLS-template wordt geupload en vervolgens weer gedownload is het referentie ID zichtbaar. Wanneer de template voor de eerste keer in een open ronde wordt gedownload is dit veld leeg. Een eventuele waarde wordt genegeerd.
Vastgoed type (2,3)

COG (BOG voor TM Corporaties)

Het vastgoedtype is altijd COG/BOG. Dit veld is ingebouwd zodat voor mixed use complexen zowel woningen als COG referenties kunnen worden upgeload. Er geldt hierbij een invoerverplichting en notatie verplichting. Indien het veld niet is ingevuld of er wordt een andere waarde ingevoerd dan 'COG' of 'BOG' dan wordt de referentie niet gekoppeld aan het getaxeerde complex.
Referentie type (2,3)
 • Beleggingstransactie
 • Kooptransactie
 • Huurtransactie
 • Aanbodreferentie koop
 • Aanbodreferentie huur
De taxateur/vastgoedmanager heeft de mogelijkheid om vijf verschillende type referenties weer te geven. Afhankelijk van de referentie type wordt de referentie in een specifieke layout getoond in het taxatierapport. De referentie type is een verplicht veld binnen de XLS-template (WON). Indien wordt afweken van de invoerverplichting of notatieverplichting of het veld wordt niet ingevoerd zal er tijdens het uploaden een foutmelding worden weergegeven en worden de referenties niet ingevoerd in Reaturn TM.
Complex type###Het complex type is een vrij invoerveld. Hierbij kan worden gedacht aan een kantorencomplex, logistiek centrum, winkelcentrum enz.
Plaats###De plaats is een vrij invoerveld.
Adres###Het adres is een vrij invoerveld.
Postcode###De postcode is een vrij invoerveld.
Bouwjaar###Het bouwjaar is een getal.
Energielabel (3)
 • A++++
 • A+++
 • A++
 • A+
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • Onbekend

Bij de invoer van het energielabel geldt een notatieverplichting. Indien het energielabel niet bekend is kan hier 'Onbekend' worden ingevoerd. Het energielabel is geen verplicht invoerveld waardoor er ook kan worden gekozen om het veld leeg te laten.
Grondsituatie (3)
 • Vol eigendom
 • Erfpachtrecht
 • Recht van opstal

Voor de grondsituatie geldt een notatieverplichting. Indien een andere waarde wordt opgegeven worden de referenties niet ingevoerd in Reaturn TM. Voor de grondsituatie geldt geen invoer verplichting waardoor er ook kan worden gekozen om het veld leeg te laten.
VVO (m²)###Het aantal verhuurbare vloeroppervlak is een getal en wordt in het taxatierapport afgerond op hele decimalen.
Aantal pp###Het aantal parkeerplaatsen is een getal.
Kadastraal oppervlak (m²)###Het kadastraal oppervlak is een getal.
HI per jaar###De huurinkomsten per jaar moet als getal worden aangeleverd en wordt in het taxatierapport afgerond op hele decimalen.
THI per jaar###De theoretische huurinkomsten per jaar moet als getal worden aangeleverd en wordt in het taxatierapport afgerond op hele decimalen.
Transactieprijs / vraagprijs (k.k.) (2)###De transactieprijs bij een beleggingstransactie of kooptransactie moet als getal worden aangeleverd. Indien in het veld 'referentie type' is gekozen voor een 'aanbodreferentie koop' kan in dit veld de vraagprijs worden aangeleverd als getal. Zowel de transactieprijs als vraagprijs worden als kosten koper bedragen in het taxatierapport weergegeven. Indien er sprake is van een huurtransactie moet hier de transactieprijs per jaar worden ingevoerd. Als er sprake is van een 'aanbodreferentie huur' moet de vraagprijs per jaar worden ingevoerd. In het taxatierapport word zowel de transactieprijs en vraagprijs van een huurtransactie en aanbodreferentie huur weergegeven als de huur per jaar.
BAR (v.o.n.) THI###Het bruto aanvangsrendement kosten koper op basis van de theoretische huurinkomsten moet als percentage worden weergegeven. Hierbij mag worden gekozen voor de notatie '0,15' of 15%. Let hierbij op dat de waarde '15' zal worden weergegeven als 1.500%. Het percentage wordt in het taxatierapport afgerond op 2 decimalen.
Factor (k.k.) THI###De factor kosten koper op basis van de theoretische huurinkomsten moet als getal worden weergegeven. De factor wordt in het taxatierapport afgerond op 2 decimalen.
Transactiedatum###Indien er sprake is van een beleggingstransactie, kooptransactie of huurtransactie kan hier de transactiedatum worden ingevoerd. De notatie is niet relevant. Er mag dus worden gekozen om de notatie '01/01/1900' te hanteren maar een notatie 'Q4 '17' is ook toegestaan. Indien als referentie type is gekozen voor een aanbodreferentie koop/huur kan er worden gekozen om hier de notatie 'te koop' of 'te huur' in te voeren.
Leegstandspercentage###Het leegstandspercentage (aanvangsleegstand op transactiedatum) moet als percentage worden weergegeven. Hierbij mag worden gekozen voor de notatie '0,25' of 25%. Let hierbij op dat de waarde '25' zal worden weergegeven als 2.500%. Het percentage wordt in het taxatierapport afgerond op 2 decimalen.
Huurperiode (jaren)###De huurperiode in jaren wordt moet als geheel getal worden ingevoerd. Indien er sprake is van een multi-tenant gebouw kan hier ook de WALL (Weighted Average Lenght of Lease) worden ingevoerd. Op het rapport wordt de huurperiode in jaren getoond als een getal.
Opmerkingen###Vrije tekst.
Algemene beoordeling t.o.v. getaxeerde complex (2)###De algemene beoordeling van de referentie ten opzichte van het getaxeerde complex is verplicht. Indien dit veld wordt leeg gelaten wordt de referentie niet gekoppeld aan het getaxeerde complex.
Locatie (2,3)
 • Beter
 • Vergelijkbaar
 • Slechter
In het veld 'locatie' moet worden aangegeven of de referentie in een betere, vergelijkbare of slechtere omgeving is gelegen ten opzichte van het getaxeerde complex. Het veld is verplicht en er geldt hierbij ook een verplichte notatie. Indien dit veld leeg wordt gelaten of een andere notatie wordt gebruikt wordt de referentie niet gekoppeld aan het getaxeerde complex.
Gebouw (2,3)
 • Beter
 • Vergelijkbaar
 • Slechter
In het veld 'gebouw' moet worden aangegeven of de referentie een beter, vergelijkbaar of slechter gebouw is ten opzichte van het getaxeerde complex. Het veld is verplicht en er geldt hierbij ook een verplichte notatie. Indien dit veld leeg wordt gelaten of een andere notatie wordt gebruikt wordt de referentie niet gekoppeld aan het getaxeerde complex.
Markt (2,3)
 • Beter
 • Vergelijkbaar
 • Slechter
In het veld 'markt' moet worden aangegeven of de referentie in betere, vergelijkbare of slechtere marktomstandigheden is verkocht/verhuurd of wordt aangeboden ten opzichte van het getaxeerde complex. Het veld is verplicht en er geldt hierbij ook een verplichte notatie. Indien dit veld leeg wordt gelaten of een andere notatie wordt gebruikt wordt de referentie niet gekoppeld aan het getaxeerde complex.
Duurzaamheid (2,3)
 • Beter
 • Vergelijkbaar
 • Slechter
In het veld 'duurzaamheid' moet worden aangegeven of de duurzaamheid van de referentie beter, vergelijkbaar of slechter is ten opzichte van het getaxeerde complex. Het veld is verplicht en er geldt hierbij ook een verplichte notatie. Indien dit veld leeg wordt gelaten of een andere notatie wordt gebruikt wordt de referentie niet gekoppeld aan het getaxeerde complex.