FP&A heeft rapportages op twee niveaus:

 • Overkoepelende, algemene rapportages (zie onderstaand voorbeeld). Deze output relateert aan de applicatie als geheel (bijvoorbeeld gebruikersoverzichten) of aan meerdere financiële plannen. 

        Ga hiervoor in het navigatiemenu naar Rapporten – generiek. 

Voorbeeld - Scherm: Rapportages – generiek


 • Rapportages gerelateerd aan één financieel plan (zie onderstaand voorbeeld).

        Ga hiervoor in het navigatiemenu in het betreffende financieel plan naar Rapporten – FP specifiek.

Voorbeeld - Scherm: Rapportages – Financieel plan


Er zijn verschillende rapportage vormen:

 1. Applicatierapporten: voorgedefinieerde overzichten met vaste filtermogelijkheden. Deze rapporten worden getoond in de applicatie en zijn te exporteren naar onder meer PDF en Excel.
 2. Excel werkboek: gegevens in een Excel werkblad, die de gebruiker zelf kan omvormen tot zinvolle rapportages of draaitabellen.
 3. Excel draaitabel: gegevens in een Excel draaitabel waarbij de gebruiker vrij is in het bepalen van indeling en filters. Deze draaitabellen geven een uitgangssituatie qua lay-out. Deze lay-out is door de gebruiker naar wens aan te passen en op te slaan voor toekomstig gebruik. In de meeste overzichten is het noodzakelijk om één financieel plan te kiezen, om zodoende dubbeltellingen te voorkomen.
 4. Dashboards: management dashboards in Power BI met voorgedefinieerde drill-down mogelijkheden. Deze rapportagevorm is nog niet beschikbaar bij vrijgave van FP&A 4.0 maar zal later toegevoegd worden. 

 

Onderstaand worden de verschillende rapportages kort toegelicht.Onderstaand worden de verschillende rapportages kort toegelicht.


13.1 Rapporten – Generiek

Eindbalans delta

Rapport op overkoepelend niveau

Type rapport: applicatierapport

Verschillen in de eindbalans tussen twee financiële plannen

 

Overzicht gebruikers en rollen

Rapport op overkoepelend niveau

Type rapport: applicatierapport

Dit rapport toont voor de gekozen entiteiten een overzicht van alle gebruikers met de bijbehorende rol(len) per entiteit. Er kan gefilterd worden op gebruiker en rol.


Grootste projecten

Rapport op overkoepelend niveau 

Type rapport: Excel draaitabel

Dit rapport geeft een lijst van de top projecten gebaseerd op een te kiezen bedrag type (ontvangsten, uitgaven, saldo).

 

Geconsolideerde kasstromen

Rapport op overkoepelend niveau

Type rapport: Excel draaitabel

 Dit rapport toont de opbouw van de kasstromen zowel per periode en cumulatief (geconsolideerd).

 

Kasstromen per entiteit

Rapport op overkoepelend niveau 

Type rapport: Excel draaitabel

 Dit rapport toont de opbouw van de kasstromen zowel per periode en cumulatief (enkelvoudig).

 

FP vergelijking: kasstromen per entiteit

Rapport op overkoepelend niveau 

Type rapport: Excel draaitabel

Dit rapport toont de kasstroom bedragen (per periode of cumulatief) waarbij financiële plannen met elkaar worden vergeleken.

 

FP vergelijking: geconsolideerde kasstromen

Rapport op overkoepelend niveau 

Type rapport: Excel draaitabel

Dit rapport toont de kasstroom bedragen (geconsolideerd) waarbij financiële plannen met elkaar worden vergeleken.

 

Eindpositie liquiditeit en netto schuld positie, geconsolideerd

Rapport op overkoepelend niveau 

Type rapport: Excel draaitabel

Dit rapport geeft een overzicht van de eindpositie liquiditeit en de netto schuld positie voor alle entiteiten, rekening houdend met de posities van de onderliggende dochterondernemingen.

 

FP vergelijking: Eindpositie liquiditeit en netto schuld positie, geconsolideerd.

Rapport op overkoepelend niveau 

Type rapport: Excel draaitabel

Dit rapport geeft een overzicht van de eindpositie liquiditeit en de netto schuld positie voor alle entiteiten, waarbij financiële plannen met elkaar worden vergeleken. Hierbij wordt rekening gehouden met de posities van de onderliggende dochterondernemingen.

 

Eindpositie liquiditeit en netto schuld positie, enkelvoudig

Rapport op overkoepelend niveau 

Type rapport: Excel draaitabel

Dit rapport geeft een overzicht van de eindpositie liquiditeit en de netto schuld positie voor alle entiteiten, niet rekening houdend met de posities van de onderliggende dochterondernemingen.

 

FP vergelijking: Eindpositie liquiditeit en netto schuld positie, geconsolideerd.

Rapport op overkoepelend niveau 

Type rapport: Excel draaitabel

Dit rapport geeft een overzicht van de eindpositie liquiditeit en de netto schuld positie voor alle entiteiten, waarbij financiële plannen met elkaar worden vergeleken. Hierbij wordt niet rekening gehouden met de posities van de onderliggende dochterondernemingen.

 

Winst & verlies per entiteit

Rapport op overkoepelend niveau

Type rapport: Excel draaitabel

Opbouw van winst & verlies zowel per periode en cumulatief (enkelvoudig)

 

Geconsolideerde winst & verlies

Rapport op overkoepelend niveau

Type rapport: Excel draaitabel

Opbouwen van winst & verlies zowel per periode en cumulatief (geconsolideerd)

 

FP  vergelijking: winst & verlies per entiteit

Rapport op overkoepelend niveau

Type rapport: excel draaitabel

Vergelijking van winst & verlies tussen twee financiële plannen (enkelvoudig)

 

FP vergelijking: geconsolideerde winst & verlies

Rapport op overkoepelend niveau

Type rapport: excel draaitabel

Vergelijking van winst & verlies tussen twee financiële plannen (geconsolideerd)


Balans per entiteit

Rapport op overkoepelend niveau

Type rapport: Excel draaitabel

Opbouw van de balans zowel per periode en cumulatief (enkelvoudig)

 

Geconsolideerde balans

Rapport op overkoepelend niveau

Type rapport: Excel draaitabel

Opbouwen van de balans zowel per periode en cumulatief (geconsolideerd)

 

FP  vergelijking: balans per entiteit

Rapport op overkoepelend niveau

Type rapport: excel draaitabel

Vergelijking van de balans tussen twee financiële plannen (enkelvoudig)

 

FP vergelijking: geconsolideerde balans

Rapport op overkoepelend niveau

Type rapport: excel draaitabel

Vergelijking van de balans tussen twee financiële plannen (geconsolideerd)

 


13.2 Rapporten – FP Specifiek

Geconsolideerde kasstromen

Rapport op financieel plan niveau

Type rapport: Excel draaitabel

 Dit rapport toont de opbouw van de kasstromen zowel per periode en cumulatief (geconsolideerd).

 

Winst & Verlies Reaforce projecten

Rapport op financieel plan niveau 

Type rapport: applicatierapport

Dit rapport geeft een overzicht van de bedragen van de Netto-Omzet en de Kostprijs van de Omzet per jaar, kwartaal of maand per Reaforce project en hoe deze zijn opgebouwd vanuit de verschillende algemene kostenregels.


BTW rapport

Rapport op financieel plan niveau 

Type rapport: applicatierapport

Dit rapport geeft een overzicht van de BTW bedragen per jaar, kwartaal of maand en hoe deze zijn opgebouwd vanuit de verschillende algemene kostenregels.

 

Aandelenkapitaal

Rapport op financieel plan niveau 

Type rapport: applicatierapport

Dit rapport toont een overzicht van opgevoerde bedragen aandelenkapitaal of dividend. Het rapport vergelijkt opgevoerde bedragen van dochter en moeder entiteiten en geeft aan wanneer verwachtte bedragen niet of onjuist zijn opgevoerd.

 

Notities

Rapport op financieel plan niveau 

Type rapport: applicatierapport

Dit rapport geeft een overzicht van de ingevoerde notities op alle geselecteerde entiteiten.

 

Workflow status rapport

Rapport op financieel plan niveau 

Type rapport: applicatierapport

Dit rapport geeft een overzicht van de workflow status voor alle financiële plannen van de entiteiten in de onderneming.

 

Financiële ratio-analyse

Rapport op financieel plan niveau

Type rapport: Excel draaitabel

Dit rapport toont de KPI’s gerelateerd aan de kasstromen, winst- en verliesrekening en balans van het financiële plan. Een toelichting op de KPI’s vindt u in hoofdstuk 12.1

 

Verticale analyse

Rapport op financieel plan niveau

Type rapport: Excel draaitabel

Dit rapport toont de relatieve onderlinge verhoudingen tussen de balans en de winst- en verlies posten.

 

Horizontale analyse

Rapport op financieel plan niveau

Type rapport: Excel draaitabel

Dit rapport toont de relatieve onderlinge verhoudingen van de jaren voor de balans en de winst- en verlies posten.13.3 Toelichting KPI’s

Hieronder volgt een toelichting op de KPI’s welke in het rapport Financiële ratio-analyse worden getoond. 

 

A. De Liquiditeit geeft aan in welke mate een onderneming haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. 


 1. Current ratio maakt inzichtelijk of de (kortlopende) schulden betaald kunnen worden uit de vlottende activa. De berekening is als volgt:

Current ratio = Vlottende activa / Kort vreemd vermogen

 

Vlottende activa = Voorraden + Onderhanden werk +Overige vlottende activa + Kas en geldmiddelen.

 

Kort vreemd vermogen = Kortlopende schulden + Te betalen dividenden

 

 1. Quick ratio. Ook de quick ratio geeft aan in hoeverre een bedrijf in staat is (kortlopende) schulden te betalen uit de vlottende activa. Alleen in het geval van de quick ratio tellen de voorraden hierbij niet mee, omdat je die niet meteen (geheel) in geld kunt omzetten. De berekening is als volgt:

Quick ratio = (Vlottende activa - voorraden) / Kort vreemd vermogen

 

Vlottende activa = Voorraden + Onderhanden werk +Overige vlottende activa + Kas en geldmiddelen.

 

Kort vreemd vermogen = Kortlopende schulden + Te betalen dividenden

 

 1. Cash ratio maakt inzichtelijk of de (kortlopende) schulden betaald kunnen worden uit de kas en geldmiddelen. De berekening is als volgt:

Cash ratio = Kas en geldmiddelen / Kort vreemd vermogen

 

Kort vreemd vermogen = Kortlopende schulden + Te betalen dividenden

 

 1. Net working capital to assets = Het netto werkkapitaal is het kapitaal waarmee je dagelijks werkt. Het is het verschil tussen de vlottende activa en het kort vreemd vermogen op de balans van een onderneming. Dit bedrag wordt gedeeld door de totale activa. De berekening is als volgt:

Netto werkkapitaal = (Vlottende activa -/- kort vreemd vermogen)/Activa

 

Vlottende activa = Voorraden + Onderhanden werk +Overige vlottende activa + Kas en geldmiddelen.

 

Kort vreemd vermogen = Kortlopende schulden + Te betalen dividenden

 

 1. Operating cash flow ratio = De operationele cashflowratio geeft aan hoeveel keren de kortlopende schulden kunnen worden afbetaald met de kasstroom uit de operationele activiteiten. De berekening is als volgt: 

Operating cash flow ratio = Kasstroom uit operationele activiteiten / Kort vreemd vermogen

 

Kort vreemd vermogen = Kortlopende schulden + Te betalen dividenden

 

B. De solvabiliteit van een onderneming geeft inzicht in de mate waarin een onderneming aan haar betaalverplichtingen op lange(re) termijn kan voldoen. Deze ratio laat ook zien in hoeverre een onderneming afhankelijk is van schuldeisers. Solvabiliteit is eigenlijk de verhouding tussen je eigen vermogen en het vermogen dat je nodig hebt.


 1. Total debt ratio = Deze ratio geeft de verhouding tussen Totale schulden en Totale activa weer. De berekening is als volgt:

Total debt ratio =(Activa -/- Eigen Vermogen)/Activa

 

 1. Debt-equity ratio = Deze ratio geeft de verhouding tussen Totale schulden en Eigen Vermogen weer. Je berekent deze ratio als volgt: 

Debt equity ratio = Totale schulden / Eigen Vermogen

 

Totale Schulden = Te betalen dividend + Lange termijn schulden + Korte termijn schulden

 

 1. Equity multiplier = Deze ratio geeft de verhouding tussen Totale activa en Eigen Vermogen weer. De berekening is als volgt:

Equity multiplier = Activa / Eigen Vermogen           

 

 1. Long-term debt ratio = Deze ratio geeft de verhouding tussen Lange termijn schulden en Totale activa aan. Je berekent deze ratio als volgt:

Long- term debt ratio = Lange termijn schulden / (Lange termijn schulden + Eigen Vermogen)

 

 1. Interest coverage ratio = Deze ratio geeft de verhouding tussen EBIT en Financieringsrente weer. De berekening is als volgt:

Interest coverage ratio = EBIT/Rente

 

EBIT (Earnings before interest and taxes) = Inkomsten voor rente en belastingen

 

C. Turnover = De Omzet geeft het totaalbedrag van de verkopen weer. 

 1. Asset turnover = Deze ratio geeft de verhouding tussen de Netto omzet en de Activa weer. De berekening is als volgt:

Asset turnover = Netto omzet / Activa

 

D.  Profitability ratios = De winst ratios laten zien of een bedrijf financieel gezond is of niet.  


 1. Gross (Profit) Margin% = Hierbij wordt de Bruto Winst (toegevoegde waarde) afgezet tegen de omzet. De berekening is als volgt: 

Bruto Winstmarge = (Toegevoegde waarde / Netto Omzet) x 100%

 

Toegevoegde waarde = Netto Omzet -/- kostprijs van de omzet

 

 1. Operating Margin % = Hierbij wordt het bedrijfsresultaat afgezet tegen de omzet. De berekening is als volgt: 

Bedrijfsresultaat = (EBIT / Netto omzet) x 100%

 

 1. Profit margin % = Geeft inzicht in hoe goed een bedrijf verkopen kan omzetten in winst. Hierbij wordt de Netto winst (Resultaat na belastingen) afgezet tegen de omzet. De berekening is als volgt:  

 

Nettowinstmarge = (Nettowinst / Omzet) x 100%

 

Nettowinst = Netto Omzet -/- Kostprijs van de omzet -/- Operationele kosten -/- Financiële lasten -/- winstbelasting. 

 

Formule: Resultaat na belastingen / Netto omzet

 

 1. Return on Assets (ROA)% = ( Nettowinst / Activa ) x 100%
 2. Return on Equity (ROE) % = (Nettowinst / Eigen Vermogen) x 100%